SFS 2010:1516 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

101516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

3

dels att 7 kap. 62 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 kap. 62 § ska utgå,
dels att 7 kap. 3, 4, 20, 23�25, 28, 29, 48, 49, 56 och 63 §§, 9 kap. 19 §,

12 kap. 8 §, 13 kap. 9 §, 14 kap. 11 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 7 §, 19 kap. 25 §,
20 kap. 15 §, 22 kap. 28 §, 23 kap. 16, 36 och 43 §§, 24 kap. 18 § och
25 kap. 6 § samt rubriken närmast före 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas femton nya paragrafer, 7 kap. 4 a, 55 a,

56 a�56 c och 68 §§, 12 kap. 14 §, 13 kap. 39 a §, 14 kap. 46 a §, 15 kap.
41 a §, 18 kap. 14 §, 20 kap. 37 §, 23 kap. 53 §, 24 kap. 31 § och 25 kap.
52 §, samt närmast före 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a�56 c och 68 §§, 12 kap. 14 §,
13 kap. 39 a §, 14 kap. 46 a §, 15 kap. 41 a §, 18 kap. 14 §, 20 kap. 37 §,
23 kap. 53 §, 24 kap. 31 § och 25 kap. 52 § nya rubriker av följande lydelse.

7 kap.

3 §

4

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman

får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktie-
ägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om bolaget är ett avstämnings-
bolag, får aktieägaren utse två eller flera ombud, varvid varje ombud får ut-
öva den rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av ak-
tierna.

En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Om bolaget är ett avstäm-

ningsbolag, får det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst
fem år från utfärdandet.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 54 a §.

1 Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-
nyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (EUT L 184,
14.7.2007, s. 17, Celex 32007L0036).

3 Senaste lydelse av
7 kap. 62 § 2007:566
rubriken närmast före 7 kap. 62 § 2006:562.

4 Senaste lydelse 2007:373.

SFS 2010:1516

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1516

Insamling av fullmakter

4 §

Fullmakter får inte samlas in av bolaget. I bolagsordningen får det

dock anges att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som
anges i andra stycket.

Innehåller bolagsordningen en sådan bestämmelse som anges i första

stycket, får styrelsen i samband med kallelse till bolagsstämma tillhanda-
hålla ett fullmaktsformulär åt aktieägarna. Formuläret ska kunna användas
för att ge en person som anges i formuläret i uppdrag att företräda aktieägare
vid bolagsstämman i de frågor som anges i formuläret. Det ska, med hänvis-
ning till de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning
för bolagsstämman, innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med
rubrikerna Ja och Nej. Av formuläret ska det framgå att aktieägaren inte kan
instruera ombudet på annat sätt än genom att markera ett av de angivna
svarsalternativen och att det inte är tillåtet att villkora svaren. Det ska också
framgå av formuläret vilken dag fullmakten ska vara ombudet tillhanda samt
hur aktieägaren ska gå till väga för att återkalla fullmakten. Ombudet får inte
vara styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget.

Om en aktieägare som lämnar fullmakt med hjälp av ett sådant formulär

som anges i andra stycket har försett formuläret med särskilda instruktioner
eller villkor, är fullmakten ogiltig.

Poströstning

4 a §

I bolagsordningen får det anges att aktieägarna före bolagsstämman

ska kunna utöva sin rösträtt per post eller att styrelsen inför en bolagsstämma
får besluta att aktieägarna ska kunna göra detta.

Vid poströstning ska användas ett formulär som bolaget tillhandahåller.

Formuläret ska, med hänvisning till de framlagda förslag till beslut som
anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman, innehålla två likvärdigt
presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

20 §

Kallelse till annan extra bolagsstämma än en sådan som avses i 19 §

ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 55 a § i stället för denna paragraf.

23 §

5

Aktieägarna ska kallas till bolagsstämma på det sätt som anges i bo-

lagsordningen. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars
postadress är känd för bolaget, om

1. ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än som anges i bolags-

ordningen, eller

2. bolagsstämman ska
a) behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som avses i

43�45 §§,

b) ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation,
c) granska likvidators slutredovisning, eller

5 Senaste lydelse 2007:373.

background image

3

SFS 2010:1516

d) behandla en fråga om att bolagets likvidation ska upphöra.
I fråga om publika aktiebolag gäller även 56 §. I fråga om publika aktie-

bolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
gäller 56 a § och 64�67 §§ i stället för denna paragraf.

24 §

6

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för bolagsstämman

samt uppgift om förutsättningarna enligt 2 § för aktieägares rätt att delta i
stämman. Kallelsen ska också innehålla ett förslag till dagordning för
bolagsstämman. I förslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de ären-
den som ska behandlas vid bolagsstämman. �rendena ska vara numrerade.

Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges, om försla-

get inte rör en fråga av mindre betydelse för bolaget. Avser ett ärende en
ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till
ändring alltid anges.

Om aktieägarna ska kunna utöva rösträtt vid bolagsstämman med använd-

ning av en sådan fullmakt som avses i 4 § andra stycket, genom poströstning
eller med användning av elektroniska hjälpmedel, ska det framgå av kallel-
sen hur de ska gå till väga.

Särskilda bestämmelser om innehållet i en kallelse finns i
2 § detta kapitel (deltagande i stämma),
13 kap. 10, 33 och 36 §§ (nyemission av aktier),
14 kap. 12, 26 och 29 §§ (emission av teckningsoptioner),
15 kap. 12, 31 och 34 §§ (emission av konvertibler),
16 kap. 3�5 och 7 §§ (vissa riktade emissioner m.m.),
18 kap. 8 § (vinstutdelning),
19 kap. 26 och 35 §§ (förvärv eller överlåtelse av egna aktier),
20 kap. 16 § (minskning av aktiekapitalet), och
25 kap. 5 § (likvidation).
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 63 §.

25 §

7

Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse

eller kopior av dessa handlingar tillgängliga hos bolaget för aktieägarna un-
der minst två veckor närmast före årsstämman. Kopior av handlingarna ska
genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 56 b § i stället för denna paragraf.

28 §

Vid bolagsstämman ska innehållet i aktieboken hållas tillgängligt för

aktieägarna enligt andra eller tredje stycket.

I bolag som inte är avstämningsbolag ska hela aktieboken hållas till-

gänglig. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, ska en utskrift

6 Senaste lydelse 2007:373.

7 Senaste lydelse 2006:562.

background image

4

SFS 2010:1516

eller annan framställning av hela aktieboken hållas tillgänglig. Framställ-
ningen ska avse förhållandena på dagen för stämman.

I avstämningsbolag ska en utskrift eller annan framställning av hela aktie-

boken hållas tillgänglig. Denna framställning ska avse förhållandena fem
vardagar före bolagsstämman.

29 §

Vid bolagsstämman ska det upprättas en förteckning över närvarande

aktieägare, ombud och biträden (röstlängd). En aktieägare som har poströstat
ska anses som närvarande. I röstlängden ska anges hur många aktier och rös-
ter varje aktieägare och ombud företräder vid bolagsstämman. Röstlängden
ska upprättas av bolagsstämmans ordförande, om denne har valts av bolags-
stämman utan omröstning. I annat fall ska röstlängden upprättas av den som
har öppnat bolagsstämman.

Röstlängden ska godkännas av bolagsstämman. Den gäller till dess att bo-

lagsstämman har beslutat att ändra den.

Om bolagsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande var-

dag, ska en ny röstlängd upprättas.

48 §

Ordföranden ska se till att det förs protokoll vid bolagsstämman.

I protokollet ska det antecknas dag och ort för bolagsstämman samt vilka

beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom om-
röstning, ska i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av om-
röstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokol-
let.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ord-

föranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en av bolagsstäm-
man utsedd justeringsman. Om bolagets styrelse består av en ledamot och
denne äger samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 68 § andra stycket.

49 §

Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas till-

gängligt hos bolaget för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 68 § tredje stycket.

Tid för kallelse i vissa publika aktiebolag

55 a §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska kallelse till annan extra bolagsstämma än en
sådan som avses i 19 § utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före
bolagsstämman.

background image

5

SFS 2010:1516

56 §

I ett annat publikt aktiebolag än som avses i 56 a § ska kallelse till bo-

lagsstämma, utöver vad som följer av 23 §, ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar och minst en i bolagsordningen angiven rikstäckande
dagstidning.

I bolagsordningen får det anges att kallelse i stället ska ske på det sätt som

avses i 56 a §. I så fall ska 56 b § tillämpas i stället för 25 §. Vidare ska
56 c § och 63 § andra stycket tillämpas.

Kallelsesätt i vissa publika aktiebolag

56 a §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska kallelse till bolagsstämma ske genom annon-
sering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Kallelse ska, i förekommande fall, också ske på annat
i bolagsordningen angivet sätt.

Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till

de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolags-
stämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kal-
lelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars
postadress är känd för bolaget.

Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst en i

bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse
har skett och då ange bolagets namn och organisationsnummer, vilket slag
av bolagsstämma som ska hållas, tid och plats för stämman samt förut-
sättningarna enligt 2 § för aktieägarnas rätt att delta i stämman. I annonsen
ska det anges hur en aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats
eller få den skickad till sig.

Av annonsen ska det även framgå om bolagsstämman ska
1. behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som avses i

43�45 §§,

2. ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation,
3. granska likvidators slutredovisning eller
4. behandla en fråga om att bolagets likvidation ska upphöra.

Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman i vissa publika
aktiebolag

56 b §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska styrelsen hålla redovisningshandlingar och re-
visionsberättelse, eller kopior av dessa handlingar, tillgängliga hos bolaget
för aktieägarna under minst tre veckor närmast före årsstämman. Detsamma
gäller, i förekommande fall, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §. Kopior av
handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktie-
ägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. De ska vidare läg-
gas fram på stämman.

background image

6

SFS 2010:1516

Tillhandahållande av formulär inför bolagsstämman i vissa publika
aktiebolag

56 c §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska fullmaktsformulär och formulär för post-
röstning hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor
närmast före bolagsstämman och dagen för stämman.

63 §

8

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska en kallelse till en bolagsstämma, utöver det
som anges i 24 §, även innehålla uppgift om det totala antalet aktier och rös-
ter i bolaget samt, i förekommande fall, uppgift om bolagets innehav av egna
aktier. Uppgifterna ska avse förhållandena vid den tidpunkt då kallelsen ut-
färdas och vara fördelade på aktieslag.

Kallelsen ska innehålla uppgift om på vilken webbplats som bolaget till-

handahåller de fullmaktsformulär och formulär för poströstning som ska hål-
las tillgängliga inför stämman och de handlingar som ska läggas fram på
stämman. I kallelsen ska det också informeras om aktieägarnas rätt att begä-
ra upplysningar enligt 32 §.

Stämmoprotokoll i vissa publika aktiebolag

68 §

Utöver det som anges i 48 och 49 §§, gäller i fråga om ett publikt ak-

tiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
följande.

Om en aktieägare begär det inför en omröstning, ska aktiebolaget i stäm-

moprotokollet eller i en bilaga till protokollet redovisa

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut,
2. antalet röster som närvarande aktieägare har avstått från att avge,
3. det antal aktier för vilka röster har avgetts och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.
Protokollet, utom röstlängden, ska hållas tillgängligt på bolagets webb-

plats senast två veckor efter bolagsstämman och under minst tre år.

9 kap.

19 §

9

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett

revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i
17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i detta kapitel ska till-
lämpas på den huvudansvarige:

17 och 18 §§ om jäv,
21 a § om uppdragets längd och förbud under viss tid att delta i revisio-

nen,

8 Senaste lydelse 2007:566.

9 Senaste lydelse 2009:565.

background image

7

SFS 2010:1516

40 § om närvaro vid bolagsstämma och
47 och 48 §§ om registrering.

12 kap.

8 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 7 §, tillgängligt för aktieägarna under
minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om fondemis-
sion ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för
mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 14 § i stället för denna paragraf.

Särskilda bestämmelser om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

14 §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande
fall tillsammans med de handlingar som anges i 7 §, tillgängligt för aktie-
ägarna under minst tre veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om
fondemission ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kost-
nad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

13 kap.

9 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 6�8 §§, tillgängligt för aktieägarna un-
der minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om nyemis-
sion ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för
mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 39 a § i stället för denna paragraf.

Tillhandahållande av förslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

39 a §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 3 §, i förekom-

background image

8

SFS 2010:1516

mande fall tillsammans med de handlingar som anges i 6�8 §§, tillgängligt
för aktieägarna under minst tre veckor närmast före den bolagsstämma där
frågan om nyemission ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och
utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och upp-
ger sin postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

14 kap.

11 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 8�10 §§, tillgängligt för aktieägarna
under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om emis-
sion av teckningsoptioner ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och
utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och upp-
ger sin postadress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 46 a § i stället för denna paragraf.

Tillhandahållande av förslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

46 a §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 3 §, i före-
kommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 8�10 §§, till-
gängligt för aktieägarna under minst tre veckor närmast före den bolags-
stämma där frågan om emission av teckningsoptioner ska prövas. Kopior av
handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktie-
ägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

15 kap.

11 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 8�10 §§, tillgängligt för aktieägarna
under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om emis-
sion av konvertibler ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan
kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 41 a § i stället för denna paragraf.

background image

9

SFS 2010:1516

Tillhandahållande av förslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

41 a §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 3 §, i före-
kommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 8�10 §§, till-
gängligt för aktieägarna under minst tre veckor närmast före den bolags-
stämma där frågan om emission av konvertibler ska prövas. Kopior av
handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktie-
ägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

18 kap.

7 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 2 § tillsammans med de handlingar

som anges i 4 § och, i förekommande fall, 6 § tillgängligt för aktieägarna un-
der minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om vinstut-
delning ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för
mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska läggas fram på bolagsstämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 14 § i stället för denna paragraf.

Särskilda bestämmelser om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

14 §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 2 § tillsammans med
de handlingar som anges i 4 § och, i förekommande fall, 6 § tillgängligt för
aktieägarna under minst tre veckor närmast före den bolagsstämma där frå-
gan om vinstutdelning ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och
utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och upp-
ger sin postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

19 kap.

25 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 19 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 24 §, tillgängligt för aktieägarna under
minst tre veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om förvärv av
egna aktier ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad
för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

background image

10

SFS 2010:1516

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

20 kap.

15 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 6 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 12 och 14 §§, tillgängligt för aktieägar-
na under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om
minskning av aktiekapitalet ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast
och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 37 § i stället för denna paragraf.

Särskilda bestämmelser om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

37 §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 6 §, i förekommande
fall tillsammans med de handlingar som anges i 12 och 14 §§, tillgängligt för
aktieägarna under minst tre veckor närmast före den bolagsstämma där frå-
gan om minskning av aktiekapitalet ska prövas. Kopior av handlingarna ska
genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

22 kap.

28 §

I fråga om publika aktiebolag ska en underrättelse enligt 7 § och en

uppmaning enligt 11 § kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i den riks-
täckande dagstidning som har angetts i bolagsordningen i enlighet med
7 kap. 56 eller 56 a §.

23 kap.

16 §

Om en fråga om godkännande av fusionsplan enligt 15 § ska under-

ställas bolagsstämman, gäller följande.

Styrelsen ska hålla planen med bifogade handlingar tillgänglig för aktie-

ägarna under minst en månad eller, om samtliga bolag som deltar i fusionen
är privata aktiebolag, minst två veckor före den bolagsstämma där frågan ska
behandlas. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos bolaget på den ort där
styrelsen har sitt säte. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad

background image

11

SFS 2010:1516

för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 53 §.

36 §

10

Ett svenskt aktiebolag får delta i en fusion med en motsvarande juri-

disk person med hemvist i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet än Sverige (gränsöverskridande fusion). En juridisk person
ska anses ha sådant hemvist, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har sitt säte, sitt huvud-
kontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta område.

För en gränsöverskridande fusion gäller följande bestämmelser i detta ka-

pitel:

1 § om vad en fusion innebär,
2 § om fusionsvederlag,
4 § om fusion när överlåtande bolag har gått i likvidation,
5 § om särskilda rättighetshavares ställning,
37 och 38 §§ om fusionsplanen,
39 § om styrelseredogörelse,
10 § om kompletterande information,
11�13, 40 och 41 §§ om revisorsgranskning av fusionsplanen,
14 § första stycket och 42 § om registrering av fusionsplanen,
15 § första och andra styckena samt tredje stycket första meningen om när

fusionsplanen ska underställas bolagsstämman,

43 och 53 §§ om tillhandahållande av fusionsplanen,
17 § om majoritetskrav m.m.,
18 § om när frågan om fusion faller,
44 § om villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen,
19 § om underrättelse till bolagets kända borgenärer,
20�21 a och 45 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,
22 § om kallelse på bolagens borgenärer,
23 § om när Bolagsverket ska lämna tillstånd till verkställande av fusions-

planen,

24 § om när allmän domstol ska lämna tillstånd till verkställande av fu-

sionsplanen,

46 § om utfärdande av fusionsintyg,
47 och 48 §§ om registrering av fusionen,
26 och 49 §§ om fusionens rättsverkningar,
27 § om när frågan om fusion faller, varvid vad som i den paragrafen sägs

om 25 § ska avse 48 §,

50 § om särskilt bokslut, och
51 § om absorption av helägt dotterbolag.

43 §

11

Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i ett bolag som del-

tar i fusionen hålla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens re-
dogörelse enligt 39 § tillgängliga för aktieägarna, för arbetstagarorga-

10 Senaste lydelse 2008:12.

11 Senaste lydelse 2008:12.

background image

12

SFS 2010:1516

nisationer som företräder arbetstagare hos bolaget och för arbetstagare som
inte företräds av någon arbetstagarorganisation. Handlingarna ska, under
minst en månad före den bolagsstämma där frågan om godkännande av fu-
sionsplanen ska behandlas, hållas tillgängliga hos bolaget på den ort där sty-
relsen ska ha sitt säte. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad
för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 53 §.

Särskilda bestämmelser om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

53 §

Utöver det som anges i 16 respektive 43 §, ska i ett publikt aktiebo-

lag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, fu-
sionsplanen med bifogade handlingar hållas tillgänglig för aktieägarna på
bolagets webbplats under minst en månad före den bolagsstämma där frågan
om godkännande av planen ska behandlas och dagen för stämman.

24 kap.

18 §

Om en fråga om godkännande av en delningsplan enligt 17 § ska un-

derställas bolagsstämman, gäller följande.

Styrelsen ska hålla planen med bifogade handlingar tillgänglig för aktieä-

garna under minst en månad eller, om samtliga bolag som deltar i delningen
är privata aktiebolag, minst två veckor före den bolagsstämma som ska be-
handla frågan. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos bolaget på den ort
där styrelsen har sitt säte. Kopior av handlingarna ska genast och utan kost-
nad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Om det har inträffat väsentliga förändringar i det överlåtande bolagets till-

gångar och skulder efter det att delningsplanen upprättades, ska styrelsen
lämna upplysningar om detta på bolagsstämman innan frågan om god-
kännande av delningsplanen avgörs.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller även 31 §.

Särskilda bestämmelser om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

31 §

Utöver det som anges i 18 §, ska i ett publikt aktiebolag, vars aktier är

upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, delningsplanen med bi-
fogade handlingar hållas tillgänglig för aktieägarna på bolagets webbplats
under minst en månad före den bolagsstämma där frågan om godkännande
av planen ska behandlas och dagen för stämman.

background image

13

SFS 2010:1516

25 kap.

6 §

Styrelsen ska hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 4 §, tillgängligt för aktieägarna under
minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om likvidation
ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottaga-
ren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.
I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, gäller 52 § i stället för denna paragraf.

Särskilda bestämmelser om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

52 §

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, ska styrelsen hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande
fall tillsammans med de handlingar som anges i 4 §, tillgängligt för aktie-
ägarna under minst tre veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om
likvidation ska prövas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad
för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre

veckor närmast före stämman och dagen för stämman. De ska vidare läggas
fram på stämman.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om kallelse till bolagsstämma samt

tillhandahållande av aktiebok och handlingar inför stämma, om kallelse till
stämman har skett före ikraftträdandet.

3. Om en bolagsordning efter ikraftträdandet strider mot denna lag, ska

styrelsen till den första bolagsstämman till vilken bolaget kallar efter ikraft-
trädandet lägga fram förslag till ändring av bolagsordningen i överens-
stämmelse med lagen. �ldre bestämmelser gäller i fråga om kallelse till den
stämman.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010