SFS 2010:1517 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

101517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:451) om offentliga <br/>uppk�pserbjudanden p� aktiemarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 6 kap. 4 � lagen (2006:451) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">offentliga uppk�pserbjudanden p� aktiemarknaden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en budgivare som, till f�ljd av ett offentligt uppk�pserbjudande</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt 2 kap. 1 �, har uppn�tt ett aktieinnehav motsvarande minst tre fj�rde-<br/>delar av aktierna i ett bolag, vars bolagsordning inneh�ller en best�mmelse<br/>enligt 1 �, beg�r att bolagsst�mma sammankallas f�r att �ndra bolagsord-<br/>ningen eller f�r att entlediga eller tills�tta styrelseledam�ter, ska detta ske s�<br/>snart som m�jligt. Kallelse ska utf�rdas tidigast fyra veckor och senast tv�<br/>veckor f�re bolagsst�mman. Vid till�mpning av 7 kap. 56 c � aktiebolags-<br/>lagen (2005:551) ska de i den paragrafen avsedda formul�ren h�llas till-<br/>g�ngliga p� bolagets webbplats under minst tv� veckor n�rmast f�re bolags-<br/>st�mman och dagen f�r st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Jacob Aspegren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-<br/>nyttjande av vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag (EUT L 184,<br/>14.7.2007, s. 17, Celex 32007L0036).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1517</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:451) om offentliga
uppk�pserbjudanden p� aktiemarknaden;

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 6 kap. 4 � lagen (2006:451) om

offentliga uppk�pserbjudanden p� aktiemarknaden ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

4 �

Om en budgivare som, till f�ljd av ett offentligt uppk�pserbjudande

enligt 2 kap. 1 �, har uppn�tt ett aktieinnehav motsvarande minst tre fj�rde-
delar av aktierna i ett bolag, vars bolagsordning inneh�ller en best�mmelse
enligt 1 �, beg�r att bolagsst�mma sammankallas f�r att �ndra bolagsord-
ningen eller f�r att entlediga eller tills�tta styrelseledam�ter, ska detta ske s�
snart som m�jligt. Kallelse ska utf�rdas tidigast fyra veckor och senast tv�
veckor f�re bolagsst�mman. Vid till�mpning av 7 kap. 56 c � aktiebolags-
lagen (2005:551) ska de i den paragrafen avsedda formul�ren h�llas till-
g�ngliga p� bolagets webbplats under minst tv� veckor n�rmast f�re bolags-
st�mman och dagen f�r st�mman.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-
nyttjande av vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag (EUT L 184,
14.7.2007, s. 17, Celex 32007L0036).

SFS 2010:1517

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;