SFS 2010:1517 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

101517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 4 § lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

Om en budgivare som, till följd av ett offentligt uppköpserbjudande

enligt 2 kap. 1 §, har uppnått ett aktieinnehav motsvarande minst tre fjärde-
delar av aktierna i ett bolag, vars bolagsordning innehåller en bestämmelse
enligt 1 §, begär att bolagsstämma sammankallas för att ändra bolagsord-
ningen eller för att entlediga eller tillsätta styrelseledamöter, ska detta ske så
snart som möjligt. Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två
veckor före bolagsstämman. Vid tillämpning av 7 kap. 56 c § aktiebolags-
lagen (2005:551) ska de i den paragrafen avsedda formulären hållas till-
gängliga på bolagets webbplats under minst två veckor närmast före bolags-
stämman och dagen för stämman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-
nyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (EUT L 184,
14.7.2007, s. 17, Celex 32007L0036).

SFS 2010:1517

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010