SFS 2010:1522 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

101522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

14 §

För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som före-

skrivits i 11–13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag
av motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av mot-

svarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsre-
dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen, men till följd

av andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, ska den i stället upp-
rätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 eller 4 och som inte är att

hänföra till samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 6 kap. 4, 5, 7 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078),

2. i filial till företag som avses i andra stycket 2, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3–5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554), och

3. i filial till företag som avses i andra stycket 3, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3–5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med undan-
tag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

SFS 2010:1522

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1522

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

;