SFS 2010:1523 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

101523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 107 § lagen (1972:262) om under-

stödsföreningar ska ha följande lydelse.

107 §

2

Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta
den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

Om en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ ge-

nom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet får
säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för understödsföreningen upp-
rätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vil-
ken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europako-
operativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2006:599.

SFS 2010:1523

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010