SFS 2010:1524 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

101524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (1982:713);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 15 a kap. 39 � f�rs�kringsr�relse-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft13">2 (1982:713) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett svenskt bolag deltar i en gr�ns�verskridande fusion och det</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�vertagande bolaget f�r sitt hemvist i en annan stat �n Sverige, ska styrelsen<br/>i det svenska bolaget uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska<br/>omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har uppr�ttats fram till<br/>den dag n�r r�ttsverkningarna av fusionen intr�dde enligt 38 �.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Det s�rskilda bokslutet ska inneh�lla en balansr�kning och en resultatr�k-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ning. N�r dessa handlingar uppr�ttas ska best�mmelserna i lagen<br/>(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag till�mpas. Det s�rskilda<br/>bokslutet ska dessutom inneh�lla vissa till�ggsupplysningar och specifi-<br/>kationer. D�rvid g�ller 6 kap. 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078) i till-<br/>l�mpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och ges in till registrerings-<br/>myndigheten inom en m�nad fr�n utg�ngen av den period som bokslutet om-<br/>fattar.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1995:1567.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:708.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1524</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (1982:713);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 15 a kap. 39 � f�rs�kringsr�relse-

lagen

2 (1982:713) ska ha f�ljande lydelse.

15 a kap.

39 �

3

Om ett svenskt bolag deltar i en gr�ns�verskridande fusion och det

�vertagande bolaget f�r sitt hemvist i en annan stat �n Sverige, ska styrelsen
i det svenska bolaget uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska
omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har uppr�ttats fram till
den dag n�r r�ttsverkningarna av fusionen intr�dde enligt 38 �.

Det s�rskilda bokslutet ska inneh�lla en balansr�kning och en resultatr�k-

ning. N�r dessa handlingar uppr�ttas ska best�mmelserna i lagen
(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag till�mpas. Det s�rskilda
bokslutet ska dessutom inneh�lla vissa till�ggsupplysningar och specifi-
kationer. D�rvid g�ller 6 kap. 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078) i till-
l�mpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och ges in till registrerings-
myndigheten inom en m�nad fr�n utg�ngen av den period som bokslutet om-
fattar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 2009:708.

SFS 2010:1524

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;