SFS 2010:1524 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

101524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 a kap. 39 § försäkringsrörelse-

lagen

2 (1982:713) ska ha följande lydelse.

15 a kap.

39 §

3

Om ett svenskt bolag deltar i en gränsöverskridande fusion och det

övertagande bolaget får sitt hemvist i en annan stat än Sverige, ska styrelsen
i det svenska bolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska
omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag när rättsverkningarna av fusionen inträdde enligt 38 §.

Det särskilda bokslutet ska innehålla en balansräkning och en resultaträk-

ning. När dessa handlingar upprättas ska bestämmelserna i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas. Det särskilda
bokslutet ska dessutom innehålla vissa tilläggsupplysningar och specifi-
kationer. Därvid gäller 6 kap. 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078) i till-
lämpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och ges in till registrerings-
myndigheten inom en månad från utgången av den period som bokslutet om-
fattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 2009:708.

SFS 2010:1524

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010