SFS 2010:1525 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

101525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § samt 7 kap. 4 och 7 §§

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska års-

redovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3�6 §§ nedan. Upplys-
ningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskåd-
lighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträk-
ningen. Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande
bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § första�tredje styckena om anläggningstillgångar,
4 a�4 c §§ om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,
12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner med när-

stående,

13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19�21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2010:1525

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1525

25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samt-

liga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

7 kap.

4 §

3

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2 kap. 1�3 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp som bundet
kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys i

6 kap. 1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 och
3 §§ årsredovisningslagen.

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 20 §

tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen
årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen
av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner
och andra förmåner från koncernföretag.

7 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

taltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till
a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

3 Senaste lydelse 2006:566.

background image

3

SFS 2010:1525

� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3�6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen, samt

4. 5�6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010