SFS 2010:1525 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

101525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � samt 7 kap. 4 och 7 ��</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10"> Ut�ver vad som f�ljer av �vriga best�mmelser i denna lag ska �rs-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">redovisningen inneh�lla de upplysningar som anges i 36 �� nedan. Upplys-<br/>ningarna ska l�mnas i noter. Om det inte st�r i strid med kravet p� �versk�d-<br/>lighet, f�r upplysningarna i st�llet l�mnas i balansr�kningen eller resultatr�k-<br/>ningen. Vidare ska, med beaktande av vad som f�reskrivs i 2 �, f�ljande<br/>best�mmelser om till�ggsupplysningar i 5 kap. �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554) till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1 � andra stycket om h�nvisningar till noter,<br/>2 � om v�rderings- och omr�kningsprinciper,<br/>3 � f�rstatredje styckena om anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 a4 c �� om finansiella instrument,<br/>5 � om uppskrivningsfond och fond f�r verkligt v�rde,<br/>8 och 9 �� om uppgifter om dotterf�retag och vissa andra f�retag,<br/>11 a � f�rsta stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balansr�kningen,</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">12 � om l�n till ledande befattningshavare,<br/>12 a � f�rsta och tredje styckena samt 12 b � om transaktioner med n�r-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�ende,</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">13 � om konvertibla l�n,<br/>14 � andra och tredje styckena om f�r�ndringar i eget kapital m.m.,<br/>16 och 17 �� om upplysningar om skatt,<br/>18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,<br/>18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,<br/>1921 �� om l�ner, andra ers�ttningar och sociala kostnader,<br/>22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,<br/>23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,<br/>24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:35.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1525</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1525</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">25 � om avtal om avg�ngsvederlag,<br/>26 � om uppgift om moderf�retag, samt<br/>27 � om europabolag och europakooperativ.<br/>Vid till�mpningen av 5 kap. 20 och 22 �� �rsredovisningslagen ska samt-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">liga f�retag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r koncernredovisningen g�ller i till�mpliga delar</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. de allm�nna best�mmelserna om �rsredovisningen i 2 kap. 2 �, med un-</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dantag f�r h�nvisningarna till 2 kap. 13 �� �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554),</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. best�mmelserna om balansr�kning och resultatr�kning i 3 kap., med det</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">till�gget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp som bundet<br/>kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansr�kningen,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. best�mmelserna om v�rderingsregler i 4 kap.,<br/>4. best�mmelserna om till�ggsupplysningar i 5 kap., med undantag f�r 2 �</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">1 och h�nvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 �� �rsredovisningslagen, samt</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. best�mmelserna om f�rvaltningsber�ttelse och finansieringsanalys i</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">6 kap. 1 � f�rsta stycket, med undantag f�r h�nvisningen till 6 kap. 2 och<br/>3 �� �rsredovisningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Trots vad som f�ljer av f�rsta stycket 4 f�r uppgifter enligt 5 kap. 20 �</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 � andra stycket tredje meningen<br/>�rsredovisningslagen utel�mnas i fr�ga om dotterf�retag. Vid till�mpningen<br/>av dessa best�mmelser ska dock de l�mnade uppgifterna innefatta �ven l�ner<br/>och andra f�rm�ner fr�n koncernf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002<br/>om till�mpning av internationella redovisningsstandarder ska till�mpa enbart<br/>f�ljande best�mmelser i detta kapitel:</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning och i vissa fall kapi-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">talt�ckningsanalys,</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">2. 2 � vad g�ller h�nvisningen till<br/>a) 7 kap. 4 � f�rsta stycket 4 �rsredovisningslagen (1995:1554) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">valtningsber�ttelse, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">b) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper,<br/>c) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens system</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r intern kontroll och riskhantering,</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. 4 � vad g�ller h�nvisningarna till<br/>a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om spr�k och form samt 2 kap. 7 � om<br/>undertecknande,</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) 5 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till f�ljande best�m-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">melser i 5 kap. �rsredovisningslagen:</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> 12 � om l�n till ledande befattningshavare, <br/> 18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,<br/> 18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2006:566.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1525</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> 20 � f�rsta stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 � om l�ner,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ers�ttningar och sociala kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft32"> 22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,<br/> 23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,<br/> 24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, och<br/> 25 � om avtal om avg�ngsvederlag,<br/>c) 5 kap. 2 � 2 denna lag med s�rskilda regler om till�ggsupplysningar,<br/>d) 5 kap. 4 � 36 denna lag om indelning av eget kapital,<br/>e) 6 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">tredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll<br/>och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen, </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">f) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltningsber�ttel-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sen, samt</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft32">4. 56 a �� om n�r koncernredovisning inte beh�ver uppr�ttas.<br/>F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">ningarna l�mnas p� annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har<br/>l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">det r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter den 31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � samt 7 kap. 4 och 7 ��

lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag
ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

1 �

2

Ut�ver vad som f�ljer av �vriga best�mmelser i denna lag ska �rs-

redovisningen inneh�lla de upplysningar som anges i 36 �� nedan. Upplys-
ningarna ska l�mnas i noter. Om det inte st�r i strid med kravet p� �versk�d-
lighet, f�r upplysningarna i st�llet l�mnas i balansr�kningen eller resultatr�k-
ningen. Vidare ska, med beaktande av vad som f�reskrivs i 2 �, f�ljande
best�mmelser om till�ggsupplysningar i 5 kap. �rsredovisningslagen
(1995:1554) till�mpas:

1 � andra stycket om h�nvisningar till noter,
2 � om v�rderings- och omr�kningsprinciper,
3 � f�rstatredje styckena om anl�ggningstillg�ngar,
4 a4 c �� om finansiella instrument,
5 � om uppskrivningsfond och fond f�r verkligt v�rde,
8 och 9 �� om uppgifter om dotterf�retag och vissa andra f�retag,
11 a � f�rsta stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansr�kningen,

12 � om l�n till ledande befattningshavare,
12 a � f�rsta och tredje styckena samt 12 b � om transaktioner med n�r-

st�ende,

13 � om konvertibla l�n,
14 � andra och tredje styckena om f�r�ndringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 �� om upplysningar om skatt,
18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,
18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,
1921 �� om l�ner, andra ers�ttningar och sociala kostnader,
22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,
23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,
24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r,

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2010:1525

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1525

25 � om avtal om avg�ngsvederlag,
26 � om uppgift om moderf�retag, samt
27 � om europabolag och europakooperativ.
Vid till�mpningen av 5 kap. 20 och 22 �� �rsredovisningslagen ska samt-

liga f�retag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

7 kap.

4 �

3

F�r koncernredovisningen g�ller i till�mpliga delar

1. de allm�nna best�mmelserna om �rsredovisningen i 2 kap. 2 �, med un-

dantag f�r h�nvisningarna till 2 kap. 13 �� �rsredovisningslagen
(1995:1554),

2. best�mmelserna om balansr�kning och resultatr�kning i 3 kap., med det

till�gget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp som bundet
kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansr�kningen,

3. best�mmelserna om v�rderingsregler i 4 kap.,
4. best�mmelserna om till�ggsupplysningar i 5 kap., med undantag f�r 2 �

1 och h�nvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 �� �rsredovisningslagen, samt

5. best�mmelserna om f�rvaltningsber�ttelse och finansieringsanalys i

6 kap. 1 � f�rsta stycket, med undantag f�r h�nvisningen till 6 kap. 2 och
3 �� �rsredovisningslagen.

Trots vad som f�ljer av f�rsta stycket 4 f�r uppgifter enligt 5 kap. 20 �

tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 � andra stycket tredje meningen
�rsredovisningslagen utel�mnas i fr�ga om dotterf�retag. Vid till�mpningen
av dessa best�mmelser ska dock de l�mnade uppgifterna innefatta �ven l�ner
och andra f�rm�ner fr�n koncernf�retag.

7 �

F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om till�mpning av internationella redovisningsstandarder ska till�mpa enbart
f�ljande best�mmelser i detta kapitel:

1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

talt�ckningsanalys,

2. 2 � vad g�ller h�nvisningen till
a) 7 kap. 4 � f�rsta stycket 4 �rsredovisningslagen (1995:1554) om f�r-

valtningsber�ttelse,

b) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

f�r intern kontroll och riskhantering,

3. 4 � vad g�ller h�nvisningarna till
a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till �rsredovis-

ningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om spr�k och form samt 2 kap. 7 � om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till f�ljande best�m-

melser i 5 kap. �rsredovisningslagen:

 12 � om l�n till ledande befattningshavare,
 18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,
 18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,

3 Senaste lydelse 2006:566.

background image

3

SFS 2010:1525

 20 � f�rsta stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 � om l�ner,

ers�ttningar och sociala kostnader,

 22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,
 23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,
 24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, och
 25 � om avtal om avg�ngsvederlag,
c) 5 kap. 2 � 2 denna lag med s�rskilda regler om till�ggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 � 36 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 � f�rsta

tredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll
och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-
ningsber�ttelsen,

f) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltningsber�ttel-

sen, samt

4. 56 a �� om n�r koncernredovisning inte beh�ver uppr�ttas.
F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-

ningarna l�mnas p� annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�rvalt-
ningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har
l�mnats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r

det r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter den 31 december 2010.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;