SFS 2010:1526 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

101526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1560) om �rsredovisning i <br/>f�rs�kringsf�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � samt 7 kap. 4 och 5 ��</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ut�ver vad som f�ljer av �vriga best�mmelser i denna lag ska �rs-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">redovisningen inneh�lla de upplysningar som anges i 36 �� nedan. Upplys-<br/>ningarna ska l�mnas i noter. Om det inte st�r i strid med kravet p� �ver-<br/>sk�dlighet, f�r upplysningarna i st�llet l�mnas i balansr�kningen eller<br/>resultatr�kningen. Vidare ska, med beaktande av vad som f�reskrivs i 2 �,<br/>f�ljande best�mmelser om till�ggsupplysningar i 5 kap. �rsredovisnings-<br/>lagen (1995:1554) till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1 � andra stycket om h�nvisningar till noter,<br/>2 � om v�rderings- och omr�kningsprinciper,<br/>3 � f�rstatredje styckena om anl�ggningstillg�ngar,<br/>4 a4 c �� om finansiella instrument,<br/>5 � om uppskrivningsfond och fond f�r verkligt v�rde,<br/>7 � om ink�p och f�rs�ljning mellan koncernf�retag,<br/>8 och 9 �� om uppgifter om dotterf�retag och vissa andra f�retag,<br/>10 � andra stycket om kort- och l�ngfristiga balansposter,<br/>11 � f�rsta och andra styckena om st�llda s�kerheter,<br/>11 a � f�rsta stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balansr�kningen,</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">12 � om l�n till ledande befattningshavare,<br/>12 a � f�rsta och tredje styckena samt 12 b � om transaktioner med n�r-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�ende,</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">13 � om konvertibla l�n,<br/>14 � andra och tredje styckena om f�r�ndringar i eget kapital m.m.,<br/>16 och 17 �� om upplysningar om skatt,<br/>18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,<br/>18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,<br/>1921 �� om l�ner, andra ers�ttningar och sociala kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:36.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1526</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1526</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,<br/>23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,<br/>24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r,<br/>25 � om avtal om avg�ngsvederlag,<br/>26 � om uppgift om moderf�retag, samt<br/>27 � om europabolag och europakooperativ.<br/>Vid till�mpningen av 5 kap. 20 och 22 �� �rsredovisningslagen ska samt-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">liga f�retag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r koncernredovisningen g�ller i till�mpliga delar </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. de allm�nna best�mmelserna om �rsredovisningen i 2 kap. 2 �, med un-</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dantag f�r h�nvisningarna till 2 kap. 13 �� �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554),</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. best�mmelserna om balansr�kning och resultatr�kning i 3 kap., med det</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">till�gget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncern-<br/>balansr�kningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. best�mmelserna om v�rderingsregler i 4 kap.,<br/>4. best�mmelserna om till�ggsupplysningar i 5 kap., med undantag f�r 2 �</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">5 och h�nvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 �� �rsredovisningslagen, samt</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. best�mmelserna om upplysningarna i f�rvaltningsber�ttelsen i 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">1 � f�rsta stycket och 2 �, med undantag f�r h�nvisningen till 6 kap. 2 � �rs-<br/>redovisningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Trots vad som f�ljer av f�rsta stycket 4 f�r uppgifter enligt 5 kap. 20 �</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 � andra stycket tredje meningen<br/>�rsredovisningslagen utel�mnas i fr�ga om dotterf�retag. Vid till�mpningen<br/>av dessa best�mmelser ska dock de l�mnade uppgifterna innefatta �ven l�ner<br/>och andra f�rm�ner fr�n koncernf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002<br/>om till�mpning av internationella redovisningsstandarder ska till�mpa enbart<br/>f�ljande best�mmelser i detta kapitel:</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning,<br/>2. 2 � vad g�ller h�nvisningarna till<br/>a) 7 kap. 2 och 3 a �� �rsredovisningslagen (1995:1554) om n�r koncern-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">redovisning inte beh�ver uppr�ttas, </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">b) 7 kap. 4 � f�rsta stycket 4 samma lag om f�rvaltningsber�ttelse, <br/>c) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper, <br/>d) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens sys-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tem f�r intern kontroll och riskhantering, </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. 3 � 1, 2 och 4 s�vitt avser h�nvisningen till 7 kap. 12 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">�rsredovisningslagen, med s�rskilda regler om n�r koncernredovisning inte<br/>beh�ver uppr�ttas, </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. 4 � vad g�ller h�nvisningarna till </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2006:567.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1526</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">ningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om spr�k och form samt 2 kap. 7 � om<br/>undertecknande, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) 5 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till f�ljande best�m-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">melser i 5 kap. �rsredovisningslagen:</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft32"> 12 � om l�n till ledande befattningshavare, <br/> 18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,<br/> 18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,<br/> 20 � f�rsta stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 � om l�ner,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ers�ttningar och sociala kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft32"> 22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,<br/> 23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,<br/> 24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, samt<br/> 25 � om avtal om avg�ngsvederlag,<br/>c) 5 kap. 2 � 3 och 7 denna lag med s�rskilda regler om till�ggsupplys-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ningar, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft32">d) 5 kap. 3 � 4 denna lag om villkorad �terb�ring, <br/>e) 5 kap. 4 � 13, 5 och 79 denna lag om eget kapital och avs�ttningar, <br/>f) 6 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">tredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll<br/>och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen, samt </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">g) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltningsber�ttel-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sen. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">ningarna l�mnas p� annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har<br/>l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">det r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter den 31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1560) om �rsredovisning i
f�rs�kringsf�retag;

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � samt 7 kap. 4 och 5 ��

lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag ska ha f�ljande ly-
delse.

5 kap.

1 �

2

Ut�ver vad som f�ljer av �vriga best�mmelser i denna lag ska �rs-

redovisningen inneh�lla de upplysningar som anges i 36 �� nedan. Upplys-
ningarna ska l�mnas i noter. Om det inte st�r i strid med kravet p� �ver-
sk�dlighet, f�r upplysningarna i st�llet l�mnas i balansr�kningen eller
resultatr�kningen. Vidare ska, med beaktande av vad som f�reskrivs i 2 �,
f�ljande best�mmelser om till�ggsupplysningar i 5 kap. �rsredovisnings-
lagen (1995:1554) till�mpas:

1 � andra stycket om h�nvisningar till noter,
2 � om v�rderings- och omr�kningsprinciper,
3 � f�rstatredje styckena om anl�ggningstillg�ngar,
4 a4 c �� om finansiella instrument,
5 � om uppskrivningsfond och fond f�r verkligt v�rde,
7 � om ink�p och f�rs�ljning mellan koncernf�retag,
8 och 9 �� om uppgifter om dotterf�retag och vissa andra f�retag,
10 � andra stycket om kort- och l�ngfristiga balansposter,
11 � f�rsta och andra styckena om st�llda s�kerheter,
11 a � f�rsta stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansr�kningen,

12 � om l�n till ledande befattningshavare,
12 a � f�rsta och tredje styckena samt 12 b � om transaktioner med n�r-

st�ende,

13 � om konvertibla l�n,
14 � andra och tredje styckena om f�r�ndringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 �� om upplysningar om skatt,
18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,
18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,
1921 �� om l�ner, andra ers�ttningar och sociala kostnader,

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2009:36.

SFS 2010:1526

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1526

22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,
23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,
24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r,
25 � om avtal om avg�ngsvederlag,
26 � om uppgift om moderf�retag, samt
27 � om europabolag och europakooperativ.
Vid till�mpningen av 5 kap. 20 och 22 �� �rsredovisningslagen ska samt-

liga f�retag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

7 kap.

4 �

3

F�r koncernredovisningen g�ller i till�mpliga delar

1. de allm�nna best�mmelserna om �rsredovisningen i 2 kap. 2 �, med un-

dantag f�r h�nvisningarna till 2 kap. 13 �� �rsredovisningslagen
(1995:1554),

2. best�mmelserna om balansr�kning och resultatr�kning i 3 kap., med det

till�gget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncern-
balansr�kningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. best�mmelserna om v�rderingsregler i 4 kap.,
4. best�mmelserna om till�ggsupplysningar i 5 kap., med undantag f�r 2 �

5 och h�nvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 �� �rsredovisningslagen, samt

5. best�mmelserna om upplysningarna i f�rvaltningsber�ttelsen i 6 kap.

1 � f�rsta stycket och 2 �, med undantag f�r h�nvisningen till 6 kap. 2 � �rs-
redovisningslagen.

Trots vad som f�ljer av f�rsta stycket 4 f�r uppgifter enligt 5 kap. 20 �

tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 � andra stycket tredje meningen
�rsredovisningslagen utel�mnas i fr�ga om dotterf�retag. Vid till�mpningen
av dessa best�mmelser ska dock de l�mnade uppgifterna innefatta �ven l�ner
och andra f�rm�ner fr�n koncernf�retag.

5 �

F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om till�mpning av internationella redovisningsstandarder ska till�mpa enbart
f�ljande best�mmelser i detta kapitel:

1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning,
2. 2 � vad g�ller h�nvisningarna till
a) 7 kap. 2 och 3 a �� �rsredovisningslagen (1995:1554) om n�r koncern-

redovisning inte beh�ver uppr�ttas,

b) 7 kap. 4 � f�rsta stycket 4 samma lag om f�rvaltningsber�ttelse,
c) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper,
d) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens sys-

tem f�r intern kontroll och riskhantering,

3. 3 � 1, 2 och 4 s�vitt avser h�nvisningen till 7 kap. 12 � f�rsta stycket

�rsredovisningslagen, med s�rskilda regler om n�r koncernredovisning inte
beh�ver uppr�ttas,

4. 4 � vad g�ller h�nvisningarna till

3 Senaste lydelse 2006:567.

background image

3

SFS 2010:1526

a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till �rsredovis-

ningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om spr�k och form samt 2 kap. 7 � om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till f�ljande best�m-

melser i 5 kap. �rsredovisningslagen:

 12 � om l�n till ledande befattningshavare,
 18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,
 18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,
 20 � f�rsta stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 � om l�ner,

ers�ttningar och sociala kostnader,

 22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,
 23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,
 24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, samt
 25 � om avtal om avg�ngsvederlag,
c) 5 kap. 2 � 3 och 7 denna lag med s�rskilda regler om till�ggsupplys-

ningar,

d) 5 kap. 3 � 4 denna lag om villkorad �terb�ring,
e) 5 kap. 4 � 13, 5 och 79 denna lag om eget kapital och avs�ttningar,
f) 6 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 � f�rsta

tredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll
och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-
ningsber�ttelsen, samt

g) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltningsber�ttel-

sen.

F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-

ningarna l�mnas p� annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�rvalt-
ningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har
l�mnats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r

det r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter den 31 december 2010.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;