SFS 2010:1529 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

101529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 9 b § lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 b §

2

Den som någon gång under beskattningsåret har haft andelar i en ut-

ländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster i sådan omfattning eller
på ett sådant sätt som anges i 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
ska lämna

1. identifikationsuppgifter för den juridiska personen,
2. uppgift om sitt andelsinnehav vid beskattningsårets utgång,
3. uppgift om röstvärdet för sina andelar vid beskattningsårets utgång, och
4. uppgift om under året inträffade förändringar av andelsinnehavet eller

av röstvärdet för sina andelar.

Den som innehar andelarna vid beskattningsårets utgång ska dessutom

lämna resultat- och balansräkningar för den juridiska personen upprättade
enligt 6 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) med de tilläggsupplysningar
som anges i 6 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 samt 8 § den lagen. Uppgifterna
ska lämnas i den juridiska personens redovisningsvaluta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med

2012 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2003:1090.

SFS 2010:1529

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010