SFS 2010:1530 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

101530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 25 a § och 12 kap. 18 § la-

gen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

10 kap.

25 a §

2

I stället för 23 kap. 50 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

gäller följande. Det särskilda bokslutet ska innehålla en balansräkning och
en resultaträkning. När dessa handlingar upprättas ska bestämmelserna i la-
gen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
tillämpas. Det särskilda bokslutet ska dessutom innehålla vissa tilläggsupp-
lysningar och specifikationer. Därvid gäller 6 kap. 5 och 8 §§ bokförings-
lagen (1999:1078) i tillämpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och ges in
till registreringsmyndigheten inom en månad från utgången av den period
som bokslutet omfattar.

12 kap.

18 §

3

I stället för 12 kap. 40 § andra stycket lagen (1987:667) om ekono-

miska föreningar gäller följande. Det särskilda bokslutet ska innehålla en ba-
lansräkning och en resultaträkning. När dessa handlingar upprättas ska be-
stämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och vär-
depappersbolag tillämpas. Det särskilda bokslutet ska dessutom innehålla
vissa tilläggsupplysningar och specifikationer. Därvid gäller 6 kap. 5 och
8 §§ bokföringslagen (1999:1078) i tillämpliga delar. Bokslutet ska under-
tecknas och ges in till registreringsmyndigheten inom en månad från ut-
gången av den period som bokslutet omfattar.

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2009:711.

3 Senaste lydelse 2009:711.

SFS 2010:1530

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1530

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;