SFS 2010:1532 Förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

101532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen

(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobräns-
len.

2 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:598)

om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

3 §

Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i

lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-
bränslen.

I denna förordning avses med
produktionskedja: den produktionsprocess som börjar med odling av bio-

massan, inbegripet framställning av gödsel för odlingen, och som pågår fram
till och med förbränningen av biodrivmedlet och det flytande biobränslet.

Hållbarhetskriterier

Växthusgasminskning

4 §

De växthusgaser som omfattas av krav på minskade utsläpp enligt

2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och fly-
tande biobränslen är koldioxid, lustgas (dikväveoxid) och metan.

5 §

Vid beräkning av minskning av utsläppen av växthusgaser enligt 2 kap.

1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen ska ökade eller minskade utsläpp av koldioxid till följd av änd-
rad markanvändning beaktas.

Med ändrad markanvändning avses ändringar i vegetationstäcke mellan

följande sex markkategorier: skogsmark, gräsmark, åkermark, våtmark, be-
byggelse och övrig mark.

SFS 2010:1532

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1532

Mark med stora kollager

6 §

Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett sådant område

som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen ska biodrivmedel och flytande bio-
bränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses uppfylla
kriterierna i de bestämmelserna.

7 §

Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom salix, hybridasp och

poppel (energiskog), julgranar, fruktträd, bärbuskar, etc. anses inte som så-
dana markområden som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Detta gäller dock
bara under förutsättning att odlingen sker på mark som enligt nationella
bestämmelser inte utgör skogsmark.

Rapportering

Undantag från rapporteringsskyldighet

8 §

Rapportering enligt 3 kap. 1 § b lagen (2010:598) om hållbarhetskrite-

rier för biodrivmedel och flytande biobränslen behöver inte göras om den
rapporteringsskyldige under ett kalenderår yrkesmässigt använder mindre än
100 kubikmeter icke-egenproducerat biodrivmedel.

9 §

Den som är rapporteringsskyldig enligt 3 kap. 1 § lagen (2010:598) om

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen behöver inte
visa att hållbarhetskriterierna i 2 kap. 6 § nämnda lag är uppfyllda.

Rapporteringsfrekvens

10 §

En rapport enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen (2010:598) om håll-

barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska avse ett ka-
lenderår och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 1 april året efter
kalenderåret.

Rapporters innehåll

11 §

Med kontrollsystem avses det system enligt 3 kap. 1 § tredje stycket

lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-
bränslen som används för att säkerställa och visa att hållbarhetskriterierna är
uppfyllda för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Rapporter enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen om hållbarhetskriterier för

biodrivmedel och flytande biobränslen ska för att visa att hållbarhetskriteri-
erna är uppfyllda innehålla

a) en beskrivning av de produktionskedjor som omfattas av kontrollsyste-

met och verksamheterna inom dessa produktionskedjor,

b) en beskrivning av den rapporteringsskyldiges kontrollsystems utform-

ning och funktion, särskilt med avseende på dels metod för egenkontroll och
massbalans, dels beräkning enligt 2 kap. 1 § lagen om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen av minskning av utsläppen av växt-
husgaser,

background image

3

SFS 2010:1532

c) en beskrivning av den riskbedömning som ligger till grund för kontroll-

systemets utformning, och

d) ett underlag som styrker oberoendet och kompetensen hos den obero-

ende granskaren som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Krav på kontrollsystem

12 §

Kontrollsystem enligt 11 § ska innehålla rutiner för att säkerställa att

de olika leden i en produktionskedja använder massbalanssystem som

a) medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika hållbarhets-

egenskaper kan blandas,

b) kräver att information om hållbarhetsegenskaperna hos och storleken

på de partier som avses i a förblir kopplad till blandningen, och

c) fastställer att summan av alla partier som tas från blandningen ska be-

skrivas ha samma hållbarhetsegenskaper, i samma mängder, som summan
av alla partier som har tillförts blandningen.

Oberoende granskning

13 §

Den oberoende granskaren ska vara oberoende i förhållande till de

företag och personer han granskar.

Den oberoende granskaren ska ha den tekniska och ekonomiska kompe-

tens som krävs, med hänsyn till den granskade verksamhetens art och
omfattning, för att utföra den oberoende granskningen.

14 §

Den oberoende granskaren ska genom stickprov kontrollera att den

rapporteringsskyldige följt sitt kontrollsystem.

Övriga bestämmelser

15 §

Affärsverket svenska kraftnät ska underrätta tillsynsmyndigheten om

företags rapportering enligt 9 § andra stycket förordningen (2003:120) om
elcertifikat av elcertifikatberättigad elproduktion från flytande biobränslen.

16 §

Statens energimyndighet får meddela

1. ytterligare föreskrifter om hur minskningen av utsläpp av växthusgaser

enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen ska beräknas,

2. ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för gräs-

marksområden enligt 2 kap. 2 § b och c lagen om hållbarhetskriterier för bio-
drivmedel och flytande biobränslen, samt

3. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

När Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 ska

det ske efter samråd med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och
Skogsstyrelsen. När Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första
stycket 2 ska det ske efter samråd med Naturvårdsverket och Statens jord-
bruksverk.

background image

4

SFS 2010:1532

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)