SFS 2010:1533 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

101533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1111) med
instruktion för Patent- och registreringsverket;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 11 §§ förordningen (2007:1111) med in-

struktion för Patent- och registreringsverket ska ha följande lydelse.

3 §

Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom

att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, om-
besörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, be-
driva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende
verkets dokumentation.

Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt

kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen
för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

11 §

Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgifts-

förordningen (1992:191) får Patent- och registreringsverket

� ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning

för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor,
samt

� ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift

av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljud-
bandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och re-
gisterutdrag.

Patent- och registreringsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som

myndigheten bedriver enligt 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1533

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010