SFS 2010:1534 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

101534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 och 13 §§ förordningen (2007:1110) med in-

struktion för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

6 §

Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla

konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis
och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar
samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

Bolagsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndig-

hetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som
anges i denna instruktion eller i annan förordning.

13 §

Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgifts-

förordningen (1992:191) får Bolagsverket

– ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning

för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor,
samt

– ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptag-

ning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptag-
ning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

Bolagsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten be-

driver enligt 6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1534

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010