SFS 2010:1535 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

101535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation

dels att 2, 3, 25, 29 och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som ålig-

ger den nationella regleringsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmän-
na mobila kommunikationsnät i gemenskapen

2.

3 §

Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen anmäla och

offentliggöra de skyldigheter som har ålagts enligt 4 kap. 3 och 4 §§, 5 kap.
13 och 14 §§ samt de skyldigheter som följer av 5 kap. 12 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation, med uppgift om de företag som
ålagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fastställts enligt 8 kap.
5 § samma lag.

Post- och telestyrelsen ska utan dröjsmål anmäla varje förändring av dessa

skyldigheter till kommissionen.

10 a §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från

kravet på medgivande vid sådan uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd
att använda radiosändare enligt 3 kap. 24 § andra stycket lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation, som avser en kortare period eller annars är
av begränsad omfattning.

25 §

Vid beslut som avses i 8 kap. 12 § första stycket lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska Post- och telestyrelsen beakta yttranden från
andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska underrätta kommis-
sionen om beslutet.

1 Senaste lydelse 2007:702. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 EUT L 167, 29.6.2009, s. 12 (Celex 32009R0544).

SFS 2010:1535

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1535

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

29 §

Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att tillhandahålla

samhällsomfattande tjänster enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation och ska anmäla de företag som ålagts skyldigheterna
till Europeiska kommissionen.

Post- och telestyrelsen får besluta om skyldigheter enligt 5 kap. 2, 4 och

18 §§ lagen om elektronisk kommunikation.

39 §

Post- och telestyrelsen ska på motiverad begäran lämna information

som erhållits enligt bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation till Europeiska kommissionen eller andra behöriga myndigheter
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för
att dessa myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Om informationen hänför sig till information som tidigare lämnats av en

enskild på begäran av Post- och telestyrelsen, ska den enskilde underrättas
om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)