SFS 2010:1535 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

101535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:396) om <br/>elektronisk kommunikation;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2003:396) om elektro-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nisk kommunikation</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2, 3, 25, 29 och 39 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 10 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen �r tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389)</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om elektronisk kommunikation.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen ska f�r Sveriges del fullg�ra de uppgifter som �lig-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ger den nationella regleringsmyndigheten enligt Europaparlamentets och r�-<br/>dets f�rordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allm�n-<br/>na mobila kommunikationsn�t i gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft15">2. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen anm�la och</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">offentligg�ra de skyldigheter som har �lagts enligt 4 kap. 3 och 4 ��, 5 kap.<br/>13 och 14 �� samt de skyldigheter som f�ljer av 5 kap. 12 � lagen<br/>(2003:389) om elektronisk kommunikation, med uppgift om de f�retag som<br/>�lagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fastst�llts enligt 8 kap.<br/>5 � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen ska utan dr�jsm�l anm�la varje f�r�ndring av dessa</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skyldigheter till kommissionen.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kravet p� medgivande vid s�dan uthyrning av tillst�nd eller del av tillst�nd<br/>att anv�nda radios�ndare enligt 3 kap. 24 � andra stycket lagen (2003:389)<br/>om elektronisk kommunikation, som avser en kortare period eller annars �r<br/>av begr�nsad omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:914px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid beslut som avses i 8 kap. 12 � f�rsta stycket lagen (2003:389) om</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">elektronisk kommunikation ska Post- och telestyrelsen beakta yttranden fr�n<br/>andra beh�riga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�-<br/>det och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska underr�tta kommis-<br/>sionen om beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2007:702. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 167, 29.6.2009, s. 12 (Celex 32009R0544).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1535</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1535</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Post- och telestyrelsen f�r besluta om skyldighet att tillhandah�lla</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">samh�llsomfattande tj�nster enligt 5 kap. 1 � lagen (2003:389) om elektro-<br/>nisk kommunikation och ska anm�la de f�retag som �lagts skyldigheterna<br/>till Europeiska kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Post- och telestyrelsen f�r besluta om skyldigheter enligt 5 kap. 2, 4 och</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">18 �� lagen om elektronisk kommunikation. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Post- och telestyrelsen ska p� motiverad beg�ran l�mna information</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">som erh�llits enligt best�mmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kom-<br/>munikation till Europeiska kommissionen eller andra beh�riga myndigheter<br/>inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, om det �r n�dv�ndigt f�r<br/>att dessa myndigheter ska kunna fullg�ra sina uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om informationen h�nf�r sig till information som tidigare l�mnats av en</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">enskild p� beg�ran av Post- och telestyrelsen, ska den enskilde underr�ttas<br/>om detta. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utf�rdad den 2 december 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation

dels att 2, 3, 25, 29 och 39 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 10 a �, av f�ljande

lydelse.

2 �

1

Post- och telestyrelsen �r tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska f�r Sveriges del fullg�ra de uppgifter som �lig-

ger den nationella regleringsmyndigheten enligt Europaparlamentets och r�-
dets f�rordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allm�n-
na mobila kommunikationsn�t i gemenskapen

2.

3 �

Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen anm�la och

offentligg�ra de skyldigheter som har �lagts enligt 4 kap. 3 och 4 ��, 5 kap.
13 och 14 �� samt de skyldigheter som f�ljer av 5 kap. 12 � lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation, med uppgift om de f�retag som
�lagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fastst�llts enligt 8 kap.
5 � samma lag.

Post- och telestyrelsen ska utan dr�jsm�l anm�la varje f�r�ndring av dessa

skyldigheter till kommissionen.

10 a �

Post- och telestyrelsen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n

kravet p� medgivande vid s�dan uthyrning av tillst�nd eller del av tillst�nd
att anv�nda radios�ndare enligt 3 kap. 24 � andra stycket lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation, som avser en kortare period eller annars �r
av begr�nsad omfattning.

25 �

Vid beslut som avses i 8 kap. 12 � f�rsta stycket lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska Post- och telestyrelsen beakta yttranden fr�n
andra beh�riga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�-
det och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska underr�tta kommis-
sionen om beslutet.

1 Senaste lydelse 2007:702. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

2 EUT L 167, 29.6.2009, s. 12 (Celex 32009R0544).

SFS 2010:1535

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1535

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

29 �

Post- och telestyrelsen f�r besluta om skyldighet att tillhandah�lla

samh�llsomfattande tj�nster enligt 5 kap. 1 � lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation och ska anm�la de f�retag som �lagts skyldigheterna
till Europeiska kommissionen.

Post- och telestyrelsen f�r besluta om skyldigheter enligt 5 kap. 2, 4 och

18 �� lagen om elektronisk kommunikation.

39 �

Post- och telestyrelsen ska p� motiverad beg�ran l�mna information

som erh�llits enligt best�mmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation till Europeiska kommissionen eller andra beh�riga myndigheter
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, om det �r n�dv�ndigt f�r
att dessa myndigheter ska kunna fullg�ra sina uppgifter.

Om informationen h�nf�r sig till information som tidigare l�mnats av en

enskild p� beg�ran av Post- och telestyrelsen, ska den enskilde underr�ttas
om detta.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;