SFS 2010:1536 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

101536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (2010:770);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770)

ska ha följande lydelse.

13 kap.

4 §

Bestämmelserna i 3 § gäller också innehavare av elevtillstånd och av

sådana certifikat som anges i 6 kap. 19 § första stycket luftfartslagen
(2010:500).

Bestämmelserna i 3 § gäller också den som innehar ett utländskt certifikat

som har godkänts här i landet. Transportstyrelsen bestämmer om den utländ-
ska myndighet som har utfärdat certifikatet ska underrättas om det inträffa-
de.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1536

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010