SFS 2010:1537 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

101537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

8. Ackrediterade besiktningsorgan

Namn eller firma
Personnummer eller organisationsnummer
Datum för ackrediteringen
Län som ackrediteringen avser
Besiktningsstationer
Fordonskategorier som ackrediteringen avser
Adress i landet
Förändringar eller återkallelser av ackrediteringen

9. Uppgifter om besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transport-

styrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).

10. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frå-

gor om fordonsregistrering

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2010:76.

SFS 2010:1537

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1537

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)