SFS 2010:1538 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

101538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om presstödsförordningen (1990:524)

1

dels att 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 2 kap. 16–18 §§,

4 kap. 9 a och 9 b §§, 5 kap. 3 b och 3 c §§, samt närmast före 2 kap. 16 § en
ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Återbetalning och återkrav

16 §

Ett tidningsföretag som tagit emot driftsstöd är återbetalningsskyldigt

om

1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något an-

nat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt el-

ler med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta,

3. stödet har använts i strid med vad som anges i 1 kap. 4 §, eller
4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 kap.

3 a §.

17 §

Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16 §, ska

Presstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad
företaget oriktigt har fått.

Om det finns särskilda skäl, får Presstödsnämnden helt eller delvis efterge

krav på återbetalning.

18 §

Om ett belopp som har återkrävts enligt 17 § inte betalas i rätt tid, ska

dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i till-
lämpliga delar räntelagen (1975:635).

4 kap.

9 §

Ett tidningsföretag som tagit emot distributionsstöd och som inte har

följt en sådan förbindelse som avses i 2 §, är återbetalningsskyldigt.

1 Förordningen omtryckt 1996:1607.

SFS 2010:1538

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1538

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

9 a §

Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9 §, ska Press-

stödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företa-
get oriktigt har fått.

Om det finns synnerliga skäl, får Presstödsnämnden efterge krav på åter-

betalning.

9 b §

Om ett belopp som har återkrävts enligt 9 a § inte betalas i rätt tid,

ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i
tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

5 kap.

3 b §

Presstödsnämnden får besluta att ett stöd enligt denna förordning tills

vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet har beviljats på grund
av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas.

3 c §

Om Presstödsnämnden har beslutat om återbetalning av stöd enligt

2 kap. 17 § eller 4 kap. 9 a §, får nämnden göra avdrag på nytt stöd enligt
denna förordning (kvittning).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 16–18 §§ tillämpas endast för drifts-

stöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.

3. De nya bestämmelserna i 4 kap. 9 b § tillämpas endast för distributions-

stöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

;