SFS 2010:1539 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv

101539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till
den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Svenskt Friluftsliv prövar frågor om fördelning av statsbidrag till fri-

luftsorganisationer i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDREAS CARLGREN
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38.

SFS 2010:1539

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010