SFS 2010:1540 Lag om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:679) om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38.

SFS 2010:1540

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1540

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-

frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksam-
heten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamhet

Svenska språknämnden

prövning av anställnings- och arbets-
villkor och andra frågor som rör stat-
ligt reglerad anställning hos nämn-
den (SFS 1992:318)

Svenskt Friluftsliv

fördelning av statsbidrag till frilufts-
organisationer (SFS 2010:1539)

Sveriges författarförbund

fördelning av statliga medel till för-
fattare och översättare för utnytt-
jande av deras verk i form av tal-
böcker och taltidningar
(SFS 1992:318)