SFS 2010:1542 Lag om ändring i miljöbalken

101542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 26 kap. 3, 5, 22 och 27 §§ samt 27 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 26 kap. 22 a och

22 b §§, av följande lydelse.

26 kap.

3 §

2

Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelsen,

andra statliga myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter), i enlig-
het med vad regeringen bestämmer.

Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om åtgärder för

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige be-

stämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap.,
med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd, och
över avfallshanteringen enligt 15 kap.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får över-

låta åt en kommun som begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn
som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet. Detta gäller inte
verksamheter som utövas av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försva-
rets materialverk eller Försvarets radioanstalt.

5 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om att detta kapitel ska gälla även

i fråga om tillsyn över att EU-förordningar inom denna balks tillämpnings-
område följs.

22 §

4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan be-

faras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som
annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig
att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som
behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bo-

1 Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.

2 Senaste lydelse 1999:385.

3 Senaste lydelse 2008:240.

4 Senaste lydelse 2008:240.

SFS 2010:1542

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1542

städer eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens
skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får
tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras av
någon annan och utse någon att göra undersökningen.

Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra under-

sökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon annan utsetts
att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer.

Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda

fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd.

22 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för den som saluför, överlåter eller till
eller från Sverige för in eller ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller
vara att lämna de prover som behövs för tillsynen.

22 b §

Den som har lämnat ett prov enligt föreskrifter meddelade med stöd

av 22 a §

1. ska ha rätt till ersättning för provet från den myndighet som provet läm-

nats till, om det finns särskilda skäl för det, och

2. behöver inte ersätta kostnaderna för provtagning och undersökning av

prover, om det finns särskilda skäl för det.

27 §

5

De som har tagit befattning med ärenden enligt denna balk eller EU-

förordningar inom balkens tillämpningsområde eller i ett sådant ärende har
utfört sådana undersökningar som anges i 22 § första stycket tredje me-
ningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad de då har fått veta om af-
färs- eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets för-
svar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

27 kap.

1 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och till-
syn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar
inom denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela fö-
reskrifter om sådana avgifter när det gäller en kommunal myndighets verk-
samhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att

dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om beslutet
överklagas.

5 Senaste lydelse 2009:476.

6 Senaste lydelse 2008:240.

background image

3

SFS 2010:1542

2 §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader finns

också i 10 kap. 16 §, 25 kap. 8 § samt 26 kap. 22 § andra stycket och
22 b § 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 3 § i sin äldre lydelse gäller för tillsynsären-

den som inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

7 Senaste lydelse 2007:660.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010