SFS 2010:1543 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

101543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160),

dels att 1 kap. 2 § och 7 kap. 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att 3 kap. 2 b § ska betecknas 3 kap. 2 c §,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 2 b §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 §

2

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete

för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när
svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om

Arbetsmiljöverket i stället gälla Transportstyrelsen. Vad som sägs om en ar-
betsgivare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då
fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med
redare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande in-
flytande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbets-

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

Bestämmelser om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av

ämnen, som sådana eller ingående i blandningar eller i varor, finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kom-
missionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3.

1 Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.

2 Senaste lydelse 2008:1387.

3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2010:1543

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1543

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3 kap.

2 b §

Regeringen får meddela föreskrifter i frågor som faller under Arbets-

miljöverkets tillsynsansvar om att 2 a § första och andra styckena ska gälla
även i fråga om att följa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rå-
dets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/ 769/EEG och kommissionens direktiv 91/
155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

4.

7 kap.

2 §

5

Regeringen får meddela föreskrifter om Arbetsmiljöverkets tillsyn en-

ligt detta kapitel över att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rå-
dets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/
155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG följs

6.

7 §

7

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2–12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel besluta de fö-
relägganden eller förbud som behövs

1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

ska följas, och

2. för att de bestämmelser i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattas

av Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att

rättelse ska ske på dennes bekostnad.

Om ett föreläggande har beslutats beträffande någon åtgärd för vilken det

krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen
(1987:10) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt
avser åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5 Senaste lydelse 2008:261.

6 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

7 Senaste lydelse 2008:934.