SFS 2010:1544 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

101544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

Transportstyrelsen utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt

denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen när det gäller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhetsorga-

nisation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord,
3. rederiers säkerhetsorganisation, och
4. arbetsmiljön ombord.
När det gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsyn även av Kustbevak-

ningen i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med
Kustbevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön ska tillsynen också avse att arbetsmiljö-

lagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och föreskrifter
meddelade med stöd av dessa lagar följs.

Tillsynen ska också avse de delar av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvär-
dering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommission-
ens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3 som om-

fattas av tillsynsansvar enligt föreskrifter meddelade med stöd av arbetsmil-
jölagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fjärde styckena utövas i samverkan med Arbets-

miljöverket.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (2006:804).

1 Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.

2 Senaste lydelse 2008:1378.

3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2010:1544

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1544

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

;