SFS 2010:1545 Lag om ändring i lagen (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

101545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:905) om ändring i
arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen

(1977:1160) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:905) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 §

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2–12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel besluta de
förelägganden eller förbud som behövs

1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

ska följas, och

2. för att de bestämmelser i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattas

av Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att

rättelse ska ske på dennes bekostnad.

Om ett föreläggande har beslutats beträffande en åtgärd som kräver bygg-

lov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900) men så-
dant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla i fråga om den åtgärden.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.

SFS 2010:1545

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010