SFS 2010:1546 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

101546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 8, 9, 11–16 och 18 §§ förordningen

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansö-

kan ges in

1. med 2 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en anläggning för slutförvaring av använt
kärnbränsle,

2. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 500 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 100 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

6. med 500 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 250 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 50 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

9. med 100 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk an-

läggning,

10. med 50 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 50 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

första stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

12. med 100 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2009:1606.

SFS 2010:1546

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1546

ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 20 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport

av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 50 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

15. med 20 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1–14,

16. med 6 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne

som inte omfattas av en ansökan enligt 1–15, och

17. med 25 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för kol-

likonstruktion.

6 §

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kost-

nader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten
besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 150 kronor per timme
för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strål-
säkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

8 §

3

Om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av tillståndsvillkor med-

för kostnader som väsentligt överstiger det belopp som anges i 7 §, får myn-
digheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 150 kronor per
timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften får för varje
granskningsärende uppgå till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Tilläggs-
avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

9 §

4

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk an-

läggning ska betala en avgift med 2 000 000 kronor för Strålsäkerhetsmyn-
dighetens granskning av en sådan helhetsbedömning som avses i 10 a § la-
gen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

11 §

5

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt vill-
kor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förord-
ningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 128 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 253 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 203 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

3 Senaste lydelse 2009:1606.

4 Senaste lydelse 2009:1606.

5 Senaste lydelse 2009:1606.

background image

3

SFS 2010:1546

4. med 406 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton kärnbrän-

sle mellanlagras,

5. med 51 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlag-

ras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 406 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § 12,

7. med 51 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 51 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 51 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 913 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 51 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 51 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § 12.
En avgift enligt första stycket 1–4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärn-
ämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas
av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra
sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk
verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det
att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre
behövs.

12 §

6

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I–III enligt den klassificer-
ing som Strålsäkerhetsmyndigheten har föreskrivit, ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 947 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,
2. med 206 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och
3. med 52 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.
Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter

det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att anläggningen inte läng-
re tillhör någon av hotkategorierna.

13 §

7

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen. Avgiften

6 Senaste lydelse 2009:1606.

7 Senaste lydelse 2009:1606.

background image

4

SFS 2010:1546

ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalen-
derkvartal

1. med 525 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 206 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 299 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 299 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt

kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 12 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 10 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärn-

ämne än framställning av bränsle.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter

det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägs-
nats från anläggningen.

14 §

Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska be-

tala avgift för kärnämneskontroll med 1 150 kronor per timme för kontroll
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

15 §

8

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-

reaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grund-
läggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som
myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndig-
hetens verksamhetsområde och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för
varje kalenderkvartal

1. med 1 604 000 kronor för varje reaktor från och med det kvartal som

följer efter det att tillstånd har getts för reaktorn fram till det kvartal som föl-
jer efter det att reaktorn har tagits ur drift och detta har anmälts till Strål-
säkerhetsmyndigheten, och

2. med 283 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för tid då

avgift inte betalas enligt 1.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal

som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

16 §

9

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20

eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strål-
säkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för till-
ståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för
varje kalenderår

1. med 4 200 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
2. med 4 350 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
3. med 1 750 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,

8 Senaste lydelse 2009:1606.

9 Senaste lydelse 2010:1110.

background image

5

SFS 2010:1546

4. med 1 850 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnos-

tik,

5. med 700 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet

som är högst 100 megabecquerel,

6. med 2 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

7. med 11 950 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

8. med 4 000 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrål-

ningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger
100 gigabecquerel,

9. med 14 950 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
10. med 1 750 kronor per utrustning för radiografering,
11. med 700 kronor per utrustning för analys, kontroll och övervakning

samt slutna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

12. med 16 900 kronor per anläggning för strålsterilisering,
13. med 4 300 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
14. med 10 950 kronor per tillstånd för handel, installation och underhåll

av strålkällor,

15. med 700 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

16. med 10 800 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltappara-

ter för extern strålterapi,

17. med 3 600 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

18. med 10 800 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

19. med 16 300 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 66 500 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel, och

21. med 107 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har

tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strål-
skyddslagen ska betala avgift med 1 150 kronor per timme för arbete med
tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

18 §

Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning

eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som
anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala
tilläggsavgift med 1 150 kronor per timme för arbete som myndigheten har
utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild
debitering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

background image

6

SFS 2010:1546

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)