SFS 2010:1547 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

101547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:715) om <br/>finansiella �tg�rder f�r hanteringen av <br/>restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 33 � f�rordningen (2008:715) om finansiella</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�tg�rder f�r hanteringen av restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet ska<br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d enligt 32 � ska avse f�reningens kostnader f�r att delta i sam-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">r�dsf�rfaranden enligt 6 kap. milj�balken eller 5 c � lagen (1984:3) om k�rn-<br/>teknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 � f�rsta stycket milj�balken<br/>�ver ans�kan om tillst�nd och milj�konsekvensbeskrivning f�r en anl�gg-<br/>ning f�r hantering och slutf�rvaring av anv�nt k�rnbr�nsle samt kostnader<br/>f�r att kunna f�lja och bed�ma fr�gor som r�r slutf�rvaring av anv�nt k�rn-<br/>br�nsle och slutf�rvaringens p�verkan p� m�nniskors h�lsa eller milj�n.<br/>Kostnaderna f�r omfatta l�nekostnader, lokalkostnader och �vriga admini-<br/>strativa kostnader. St�det f�r inte avse kostnader f�r information riktad di-<br/>rekt till allm�nheten ut�ver vad som avser det ut�kade samr�dsf�rfarandet.<br/>St�det f�r inte avse insatser som f�reningen g�r efter att tolv m�nader har<br/>f�rflutit fr�n det att tillst�ndsans�kan och milj�konsekvensbeskrivningen har<br/>kungjorts enligt 6 kap. 8 � f�rsta stycket milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om st�d ska ha inkommit till Str�ls�kerhetsmyndigheten senast</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">den 1 oktober f�re det �r som ans�kan avser. I ans�kan ska det anges vilka<br/>kostnader under �ret som st�det ska anv�ndas till.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om de ans�kningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar st�rre</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">belopp �n vad som finns tillg�ngligt f�r st�d under ett visst kalender�r, ska<br/>Str�ls�kerhetsmyndigheten f�rdela st�det s� att det ges en j�mn geografisk<br/>spridning och med beaktande av f�reningarnas medlemsantal och behov<br/>samt tidigare erh�llet st�d.</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">St�det betalas ut i f�rskott f�r kalender�r.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2008:794.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1547</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1547</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:715) om
finansiella �tg�rder f�r hanteringen av
restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet;

utf�rdad den 2 december 2010.

Regeringen f�reskriver att 33 � f�rordningen (2008:715) om finansiella

�tg�rder f�r hanteringen av restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet ska
ha f�ljande lydelse.

33 �

1

St�d enligt 32 � ska avse f�reningens kostnader f�r att delta i sam-

r�dsf�rfaranden enligt 6 kap. milj�balken eller 5 c � lagen (1984:3) om k�rn-
teknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 � f�rsta stycket milj�balken
�ver ans�kan om tillst�nd och milj�konsekvensbeskrivning f�r en anl�gg-
ning f�r hantering och slutf�rvaring av anv�nt k�rnbr�nsle samt kostnader
f�r att kunna f�lja och bed�ma fr�gor som r�r slutf�rvaring av anv�nt k�rn-
br�nsle och slutf�rvaringens p�verkan p� m�nniskors h�lsa eller milj�n.
Kostnaderna f�r omfatta l�nekostnader, lokalkostnader och �vriga admini-
strativa kostnader. St�det f�r inte avse kostnader f�r information riktad di-
rekt till allm�nheten ut�ver vad som avser det ut�kade samr�dsf�rfarandet.
St�det f�r inte avse insatser som f�reningen g�r efter att tolv m�nader har
f�rflutit fr�n det att tillst�ndsans�kan och milj�konsekvensbeskrivningen har
kungjorts enligt 6 kap. 8 � f�rsta stycket milj�balken.

Ans�kan om st�d ska ha inkommit till Str�ls�kerhetsmyndigheten senast

den 1 oktober f�re det �r som ans�kan avser. I ans�kan ska det anges vilka
kostnader under �ret som st�det ska anv�ndas till.

Om de ans�kningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar st�rre

belopp �n vad som finns tillg�ngligt f�r st�d under ett visst kalender�r, ska
Str�ls�kerhetsmyndigheten f�rdela st�det s� att det ges en j�mn geografisk
spridning och med beaktande av f�reningarnas medlemsantal och behov
samt tidigare erh�llet st�d.

St�det betalas ut i f�rskott f�r kalender�r.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2008:794.

SFS 2010:1547

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1547

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;