SFS 2010:1547 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

101547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2008:715) om finansiella

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska
ha följande lydelse.

33 §

1

Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för att delta i sam-

rådsförfaranden enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken
över ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en anlägg-
ning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader
för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärn-
bränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön.
Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga admini-
strativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information riktad di-
rekt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.
Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter att tolv månader har
förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har
kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken.

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast

den 1 oktober före det år som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka
kostnader under året som stödet ska användas till.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska
Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk
spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov
samt tidigare erhållet stöd.

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2008:794.

SFS 2010:1547

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1547

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)