SFS 2010:1551 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

101551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 a § och 18 kap. 1 §

sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 a §

2

Fartygsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i

registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om fartygsregistrets innehåll och

närmare ändamål och behandling av uppgifter samt om
personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis
om registrerings- eller inskrivningsåtgärd.

18 kap.

1 §

3

På ett handelsfartyg med en bruttodräktighet av minst 20 ska, när

fartyget hålls i drift, en skeppsdagbok föras och, om fartyget är maskindrivet
eller försett med hjälpmaskin, en maskindagbok. Detta gäller också i fråga
om fiskefartyg med en bruttodräktighet av minst 80.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen får

i enskilda fall medge undantag från skyldigheten att föra dagbok och
meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Särskilda bestämmelser gäller om annan dagbok på vissa fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2001:384.

3 Senaste lydelse 2008:1311.

SFS 2010:1551

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010