SFS 2010:1552 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

101552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1975:605) om registrering

av båtbyggnadsförskott

2 ska ha följande lydelse.

Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren
förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett därom
upprättat skriftligt avtal hos Transportstyrelsen och får därmed förmånsrätt
enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för
beställarens räkning tillverkats med förskottet.

Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.

Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i

14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig
sjöfart m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2008:1312.

SFS 2010:1552

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010