SFS 2010:1553 Lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

101553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av
rätt till luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a § lagen (1955:227) om inskriv-

ning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

1 a §

2

För inskrivning enligt denna lag ska ett register föras med hjälp av

automatiserad behandling, benämnt inskrivningsregistret för luftfartyg. Det
ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om inskrivningsregistrets innehåll,

närmare ändamål och behandling av uppgifter samt om personuppgifts-
ansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis
om inskrivningsåtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2004:82.

SFS 2010:1553

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;