SFS 2010:1554 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

101554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygsregisterförordningen
(1975:927);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen

(1975:927)

1

dels att 1 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registre-

ring och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskriv-
ningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter
för användningen av registret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 1 kap. 5 a § 2001:807.

2 Senaste lydelse 2001:807.

SFS 2010:1554

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010