SFS 2010:1555 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

101555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i sj�manslagen (1973:282);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 59 � sj�manslagen (1973:282) ska</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>59 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Har redaren eller �garen av ett svenskt fartyg helt eller delvis</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">uppl�tit driften av fartyget till en utl�nning, f�r regeringen eller den<br/>myndighet som regeringen best�mmer efter ans�kan av redaren eller, om<br/>denne �r utl�nning, �garen medge att denna lag helt eller delvis inte ska<br/>g�lla i fr�ga om fartyget. Ett medgivande ska begr�nsas till viss tid och<br/>f�renas med de villkor som beh�vs. Regeringen eller den myndighet som<br/>regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av<br/>en s�dan ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett medgivande enligt f�rsta stycket f�r l�mnas endast om det finns</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">s�rskilda sk�l och undantaget �r f�renligt med Sveriges internationella<br/>�taganden. Vidare kr�vs att s�kanden visar att arbetstagarna p� fartyget<br/>genom utl�ndsk lagstiftning eller p� annat s�tt i rimlig utstr�ckning<br/>tillf�rs�kras skydd i de h�nseenden som regleras i denna lag och i<br/>kollektivavtal, som upptar fr�gor av den art som behandlas i eller har n�ra<br/>samband med denna lag och som p� arbetstagarsidan har slutits eller<br/>godk�nts av en organisation, vilken �r att anse som central<br/>arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbest�mmande i<br/>arbetslivet. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndras de f�ruts�ttningar som ligger till grund f�r ett medgivande enligt</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rsta stycket, ska den som f�tt medgivandet eller fartygets bef�lhavare utan<br/>dr�jsm�l underr�tta den myndighet som l�mnat medgivandet om �ndringen.<br/>I ett s�dant fall f�r andra villkor f�r medgivandet f�reskrivas eller, om<br/>�ndringen inneb�r risk f�r arbetstagarnas skydd, medgivandet �terkallas. Ett<br/>medgivande f�r ocks� �terkallas, om villkoren i det inte iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1989:992.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1555</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1555</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sj�manslagen (1973:282);

utf�rdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 59 � sj�manslagen (1973:282) ska

ha f�ljande lydelse.

59 �

2

Har redaren eller �garen av ett svenskt fartyg helt eller delvis

uppl�tit driften av fartyget till en utl�nning, f�r regeringen eller den
myndighet som regeringen best�mmer efter ans�kan av redaren eller, om
denne �r utl�nning, �garen medge att denna lag helt eller delvis inte ska
g�lla i fr�ga om fartyget. Ett medgivande ska begr�nsas till viss tid och
f�renas med de villkor som beh�vs. Regeringen eller den myndighet som
regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av
en s�dan ans�kan.

Ett medgivande enligt f�rsta stycket f�r l�mnas endast om det finns

s�rskilda sk�l och undantaget �r f�renligt med Sveriges internationella
�taganden. Vidare kr�vs att s�kanden visar att arbetstagarna p� fartyget
genom utl�ndsk lagstiftning eller p� annat s�tt i rimlig utstr�ckning
tillf�rs�kras skydd i de h�nseenden som regleras i denna lag och i
kollektivavtal, som upptar fr�gor av den art som behandlas i eller har n�ra
samband med denna lag och som p� arbetstagarsidan har slutits eller
godk�nts av en organisation, vilken �r att anse som central
arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbest�mmande i
arbetslivet.

�ndras de f�ruts�ttningar som ligger till grund f�r ett medgivande enligt

f�rsta stycket, ska den som f�tt medgivandet eller fartygets bef�lhavare utan
dr�jsm�l underr�tta den myndighet som l�mnat medgivandet om �ndringen.
I ett s�dant fall f�r andra villkor f�r medgivandet f�reskrivas eller, om
�ndringen inneb�r risk f�r arbetstagarnas skydd, medgivandet �terkallas. Ett
medgivande f�r ocks� �terkallas, om villkoren i det inte iakttas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 1989:992.

SFS 2010:1555

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1555

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;