SFS 2010:1555 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

101555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 59 § sjömanslagen (1973:282) ska

ha följande lydelse.

59 §

2

Har redaren eller ägaren av ett svenskt fartyg helt eller delvis

upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer efter ansökan av redaren eller, om
denne är utlänning, ägaren medge att denna lag helt eller delvis inte ska
gälla i fråga om fartyget. Ett medgivande ska begränsas till viss tid och
förenas med de villkor som behövs. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av
en sådan ansökan.

Ett medgivande enligt första stycket får lämnas endast om det finns

särskilda skäl och undantaget är förenligt med Sveriges internationella
åtaganden. Vidare krävs att sökanden visar att arbetstagarna på fartyget
genom utländsk lagstiftning eller på annat sätt i rimlig utsträckning
tillförsäkras skydd i de hänseenden som regleras i denna lag och i
kollektivavtal, som upptar frågor av den art som behandlas i eller har nära
samband med denna lag och som på arbetstagarsidan har slutits eller
godkänts av en organisation, vilken är att anse som central
arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet.

�ndras de förutsättningar som ligger till grund för ett medgivande enligt

första stycket, ska den som fått medgivandet eller fartygets befälhavare utan
dröjsmål underrätta den myndighet som lämnat medgivandet om ändringen.
I ett sådant fall får andra villkor för medgivandet föreskrivas eller, om
ändringen innebär risk för arbetstagarnas skydd, medgivandet återkallas. Ett
medgivande får också återkallas, om villkoren i det inte iakttas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 1989:992.

SFS 2010:1555

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1555

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)