SFS 2010:1556 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

101556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med

bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första

stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses
under 1,

4. postbefordran,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med
svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terräng,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot

vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter
1. för trafikövervakningstjänster,
2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket 6 när det

gäller säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13 och 14, och

1 Prop. 2010/11:3 och 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och 2010/11:59.

2 Lagen omtryckt 1978:233.

3 Senaste lydelse 2009:1351.

SFS 2010:1556

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1556

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i första stycket

5, 6, 8, 13 och 14.

Regeringen får också meddela föreskrifter om
1. avgifter för farledsverksamheten,
2. avgifter för skeppsmätning, och
3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)