SFS 2010:1557 Lag om ändring i containerlagen (1980:152)

101557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i containerlagen (1980:152);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i containerlagen (1980:152)

ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1557

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010