SFS 2010:1560 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

101560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg ska ha följande lydelse.

1 §

2

En utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser

befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd) om inte
utlänningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i
Danmark, Finland, Island eller Norge.

Kravet på anställningstillstånd gäller inte för annan utlänning som är

medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

Kravet på anställningstillstånd omfattar inte heller annan utlänning än

som avses i första och andra styckena, om fartyget huvudsakligen används i
sådan fjärrfart som avses i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på

anställningstillstånd. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om
undantag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 1999:1259.

SFS 2010:1560

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;