SFS 2010:1561 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

101561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 § lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg

2 ska ha följande lydelse.

34 §

3

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndig-

heten, får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från
denna lag. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndig-
heten, får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första
stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt
föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagens be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:3 och 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11: 58 och 2010/11:59.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:518.

3 Senaste lydelse 2004:518.

SFS 2010:1561

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;