SFS 2010:1562 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

101562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt
meddela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,
4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap.

7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsför-

ordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.
Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2009:1352.

SFS 2010:1562

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;