SFS 2010:1563 Lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

101563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1998:492) om biluthyr-

ning ska införas en ny paragraf, 26 §, av följande lydelse.

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1563

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;