SFS 2010:1564 Lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

101564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1998:493) om trafik-

skolor ska ha följande lydelse.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om

1. trafikskolor,
2. kompetenskrav för godkända trafikskolechefer, utbildningsledare och

trafiklärare, och

3. utbildningen vid trafikskolor.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1564

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010