SFS 2010:1565 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

101565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § lagen (2001:558) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

38 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utö-

ver vad som anges i 37 §, meddela föreskrifter i fråga om

1. andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnsli-

cens än dem som framgår av lagen, dock att föreskrifterna inte får avse skatt,

2. rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land, och
3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om registrering och

saluvagnslicens samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1565

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010