SFS 2010:1566 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

101566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från

denna lag, och

2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag

i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1566

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010