SFS 2010:1567 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

101567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 4 och 6 �� fartygs</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. fartygs bemanning, <br/>2. syn- och h�rselkraven enligt 2 kap. 5 � samt h�lsounders�kning och</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�karintyg som avser dessa krav, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. att s�kerhetsbes�ttning ska fastst�llas �ven f�r andra fartyg �n s�dana</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 3 kap. 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. anteckning av beslut enligt 3 kap. 14 � och underr�ttelser om s�dana</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">beslut, </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. krav i fr�ga om den bemanning som beh�vs fr�n sj�s�kerhetssynpunkt</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(bemanningsf�reskrifter) f�r fartyg som inte ska ha s�kerhetsbes�ttning<br/>enligt 3 kap. 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. beh�righet att f�ra fartyg eller att ha befattning p� fartyg samt avgifter</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">till staten f�r pr�vning av ans�kan om beh�righetsbevis och annan<br/>�rendehandl�ggning som avser r�tt att f�ra fartyg eller tj�nstg�ra p� fartyg,<br/>samt </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. undantag fr�n kravet i 3 kap. 16 � att fartygets redare eller �gare ska</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">anst�lla dem som ing�r i s�kerhetsbes�ttningen och tillh�r d�cks- eller<br/>maskinpersonalen. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks� i</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�rskilda fall fastst�lla s�kerhetsbes�ttning eller meddela bemanningsf�re-<br/>skrifter f�r andra fartyg �n de som avses i 3 kap. 10 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. tillsynsf�rr�ttningar och tillsynsb�cker, <br/>2. undantag fr�n den begr�nsning som anges i 5 kap. 9 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">under f�ruts�ttning att det f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft13">3, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:342.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1567</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1567</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. granskning och godk�nnande av ritningar samt vilka ritningar som ska</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ges in, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">4. avgifter till staten f�r <br/>a) tillsyn av fartyg,<br/>b) tillsyn av rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation,<br/>c) tillsyn av verksamhet betr�ffande beh�righet f�r sj�personal,<br/>d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt<br/>e) granskning av ritningar till fartyg, <br/>5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots, <br/>6. skyldighet att l�mna de uppgifter som kr�vs f�r att tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ska kunna fullg�ra tillsynen enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har<br/>meddelats med st�d av lagen, samt </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. skyldighet f�r fartygets �gare eller redare att ers�tta kostnader i</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">samband med s�dant kvarh�llande av fartyget som har skett med st�d av<br/>denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft25">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 4 och 6 �� fartygs

s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

4 �

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om

1. fartygs bemanning,
2. syn- och h�rselkraven enligt 2 kap. 5 � samt h�lsounders�kning och

l�karintyg som avser dessa krav,

3. att s�kerhetsbes�ttning ska fastst�llas �ven f�r andra fartyg �n s�dana

som avses i 3 kap. 10 �,

4. anteckning av beslut enligt 3 kap. 14 � och underr�ttelser om s�dana

beslut,

5. krav i fr�ga om den bemanning som beh�vs fr�n sj�s�kerhetssynpunkt

(bemanningsf�reskrifter) f�r fartyg som inte ska ha s�kerhetsbes�ttning
enligt 3 kap. 10 �,

6. beh�righet att f�ra fartyg eller att ha befattning p� fartyg samt avgifter

till staten f�r pr�vning av ans�kan om beh�righetsbevis och annan
�rendehandl�ggning som avser r�tt att f�ra fartyg eller tj�nstg�ra p� fartyg,
samt

7. undantag fr�n kravet i 3 kap. 16 � att fartygets redare eller �gare ska

anst�lla dem som ing�r i s�kerhetsbes�ttningen och tillh�r d�cks- eller
maskinpersonalen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks� i

s�rskilda fall fastst�lla s�kerhetsbes�ttning eller meddela bemanningsf�re-
skrifter f�r andra fartyg �n de som avses i 3 kap. 10 � f�rsta stycket.

6 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om

1. tillsynsf�rr�ttningar och tillsynsb�cker,
2. undantag fr�n den begr�nsning som anges i 5 kap. 9 � f�rsta stycket

under f�ruts�ttning att det f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll

3,

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2010:342.

SFS 2010:1567

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1567

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

3. granskning och godk�nnande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

4. avgifter till staten f�r
a) tillsyn av fartyg,
b) tillsyn av rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation,
c) tillsyn av verksamhet betr�ffande beh�righet f�r sj�personal,
d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt
e) granskning av ritningar till fartyg,
5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
6. skyldighet att l�mna de uppgifter som kr�vs f�r att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullg�ra tillsynen enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har
meddelats med st�d av lagen, samt

7. skyldighet f�r fartygets �gare eller redare att ers�tta kostnader i

samband med s�dant kvarh�llande av fartyget som har skett med st�d av
denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

3 EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

;