SFS 2010:1569 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

101569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1167) om
vägtransportledare;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2004:1167) om

vägtransportledare ska ha följande lydelse.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. utbildning och avgifter för utbildningen,
2. avgifter för ärendehandläggning,
3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt
4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för eskort.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1569

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010