SFS 2010:1570 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

101570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid
visst vägtransportarbete;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:395) om

arbetstid vid visst vägtransportarbete

2

dels att i 8, 21, 26 och 30 §§ ordet ”Arbetsmiljöverket” i olika

böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels att 6, 22–24 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 33 §, av följande lydelse.

6 §

Med övertid avses arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt

5 §. Om annan ordinarie arbetstid gäller på grund av kollektivavtal som av-
ses i 2 § första stycket, eller på grund av medgivande om undantag av Trans-
portstyrelsen enligt 21 §, ska med övertid i stället avses arbetstid som vid
heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid enligt avtalet eller medgivandet.

Vid beräkning av övertid ska ledighet som förläggs till arbetstagarens

ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.

22 §

Transportstyrelsen ska se till att lagen följs och har rätt att av

arbetsgivaren på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen.

För att kunna utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att få tillträde till

arbetsställena.

23 §

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att

Transportstyrelsen ska kunna utöva sin tillsyn. Begäran om sådan hjälp får
dock göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

24 §

Transportstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som

behövs för att denna lag ska följas. Förelägganden och förbud får förenas
med vite.

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse av 30 § 2008:299.

SFS 2010:1570

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1570

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

32 §

Transportstyrelsen får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart.

33 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)