SFS 2010:1571 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

101571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:426) om

arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

dels att 6–8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.

6 §

Transportstyrelsen ska se till att denna lag följs och har rätt att på

begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att komma in på

arbetsställena. Polisen ska därvid lämna den handräckning som behövs.

7 §

Transportstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som

behövs för att denna lag ska följas. Förelägganden och förbud får förenas
med vite.

8 §

2

Transportstyrelsens beslut enligt 7 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Transportstyrelsen får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart.

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Vid tillämpning av 7 a §

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den
enskildes motpart.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2008:300.

SFS 2010:1571

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010