SFS 2010:1572 Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

101572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2005:1248) om

skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ska införas en ny paragraf,
9 §, samt närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för prövning av ansökan om
dispens enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1572

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010