SFS 2010:1573 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

101573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2006:418) om säkerhet

i vägtunnlar ska ha följande lydelse.

16 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om

1. säkerhetskraven på tunnlar,
2. tunnelhållarens, säkerhetssamordnarens och kontrollenhetens verksam-

het och uppgifter,

3. upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen,
4. förfarandet vid sådana förändringar av tunnlar som inte omfattas av

10 §,

5. regelbundna kontroller och övningar,
6. riskanalyser,
7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud, och
8. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet i ärenden om

undantag från säkerhetskraven, motiverade av att ny teknik används eller av
tvingande skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1573

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010