SFS 2010:1573 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

101573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:418) om s�kerhet i <br/>v�gtunnlar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16 � lagen (2006:418) om s�kerhet</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i v�gtunnlar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. s�kerhetskraven p� tunnlar, <br/>2. tunnelh�llarens, s�kerhetssamordnarens och kontrollenhetens verksam-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">het och uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">3. uppr�ttandet av och inneh�llet i s�kerhetsdokumentationen, <br/>4. f�rfarandet vid s�dana f�r�ndringar av tunnlar som inte omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">10 �, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">5. regelbundna kontroller och �vningar, <br/>6. riskanalyser,<br/>7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud, och<br/>8. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om f�rfarandet i �renden om</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">undantag fr�n s�kerhetskraven, motiverade av att ny teknik anv�nds eller av<br/>tvingande sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1573</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:418) om s�kerhet i
v�gtunnlar;

utf�rdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16 � lagen (2006:418) om s�kerhet

i v�gtunnlar ska ha f�ljande lydelse.

16 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r

meddela f�reskrifter om

1. s�kerhetskraven p� tunnlar,
2. tunnelh�llarens, s�kerhetssamordnarens och kontrollenhetens verksam-

het och uppgifter,

3. uppr�ttandet av och inneh�llet i s�kerhetsdokumentationen,
4. f�rfarandet vid s�dana f�r�ndringar av tunnlar som inte omfattas av

10 �,

5. regelbundna kontroller och �vningar,
6. riskanalyser,
7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud, och
8. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt

f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om f�rfarandet i �renden om

undantag fr�n s�kerhetskraven, motiverade av att ny teknik anv�nds eller av
tvingande sk�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1573

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;