SFS 2010:1574 Lag om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

101574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska
vägavgiftssystem;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2007:58) om

elektroniska vägavgiftssystem ska ha följande lydelse.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om sådana krav som anges i 4 § och om avgifter för
tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1574

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010