SFS 2010:1576 Lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

101576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid
vid internationell järnvägstrafik;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2008:475) om kör- och

vilotid vid internationell järnvägstrafik ska införas en ny paragraf, 32 §, av
följande lydelse.

32 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1576

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010