SFS 2010:1577 Lag om ändring i lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

101577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:121) om utbildning till
förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2009:121) om

utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar ska ha
följande lydelse.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om

1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning enligt denna lag,
2. utbildningens innehåll,
3. kompetenskrav för utbildare,
4. anordnande av kunskapsprov,
5. tillsyn, och
6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd

enligt 2 § och tillsyn enligt 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1577

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010