SFS 2010:1577 Lag om ändring i lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

101577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:121) om utbildning till <br/>f�rare av mopeder, sn�skotrar och <br/>terr�nghjulingar;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 � lagen (2009:121) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">utbildning till f�rare av mopeder, sn�skotrar och terr�nghjulingar ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meddela ytterligare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. tillst�nd och villkor f�r att bedriva utbildning enligt denna lag, <br/>2. utbildningens inneh�ll, <br/>3. kompetenskrav f�r utbildare, <br/>4. anordnande av kunskapsprov,<br/>5. tillsyn, och<br/>6. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 2 � och tillsyn enligt 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1577</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:121) om utbildning till
f�rare av mopeder, sn�skotrar och
terr�nghjulingar;

utf�rdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 � lagen (2009:121) om

utbildning till f�rare av mopeder, sn�skotrar och terr�nghjulingar ska ha
f�ljande lydelse.

7 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om

1. tillst�nd och villkor f�r att bedriva utbildning enligt denna lag,
2. utbildningens inneh�ll,
3. kompetenskrav f�r utbildare,
4. anordnande av kunskapsprov,
5. tillsyn, och
6. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt

f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� tillst�nd

enligt 2 � och tillsyn enligt 6 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1577

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;