SFS 2010:1578 Förordning om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

101578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om provavgifter för körkort och yrkesmässig
trafik, m.m.;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som

anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen
(1998:490), lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, lagen (1998:492)
om biluthyrning och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid
vissa internationella vägtransporter samt föreskrifter som har meddelats med
stöd av dessa författningar.

2 §

Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista

Avgift

kronor

Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
– normaltaxa

220

– kvälls- och helgtaxa

290

Körprov för behörigheterna B, C, D och för taxiförarlegitimation
– normaltaxa

700

– kvälls- och helgtaxa

940

Körprov för övriga behörigheter och för tillträde till
trafik- eller motorcykellärarutbildning
– normaltaxa

1 500

– kvälls- och helgtaxa

1 950

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering

80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500

SFS 2010:1578

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1578

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och

som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta
ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktaments-

kostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

3 §

Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som till-

hör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige
eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för fö-
rarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen lämna upp-

gifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs
för tillämpningen av första stycket.

4 §

Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra fall än som

sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §.

5 §

Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut en avgift på

50 kronor för administrativa kostnader (påminnelseavgift).

6 §

En betald förarprovsavgift ska återbetalas till den som inte har genom-

gått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat körkortstillstånd enligt
3 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980). Frågan om återbetalning ska
prövas av Transportstyrelsen.

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som anges

i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs
elektroniskt. Styrelsen får i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten
av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Genom förordningen

upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

;