SFS 2010:1579 Förordning om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

101579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn en-

ligt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1579

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010