SFS 2010:1580 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

101580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:340) om
skolskjutsning;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning

ska ha följande lydelse.

8 §

1

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får

meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får föreskrivas att en sådan utmärk-
ningsanordning som avses i 5 § ska vara av en typ som godkänts av styrelsen
eller någon annan myndighet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta

om undantag från bestämmelserna i denna förordning, när det är nödvändigt
av särskilda skäl. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning
av en ansökan om undantag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1117.

SFS 2010:1580

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;